KSOS 8 INS 13839/2012-B47
č.j.: KSOS 8 INS 13839/2012-B47

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka Valašské restaurace a jídelny s.r.o. se sídlem Štěpánov 361, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26862875, o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 8 INS 13839/2012-B46 ze dne 09.09.2016 o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč insolvenčnímu správci GRM Insolvence v.o.s. se sídlem Vaníčkova 1070/29, 700 01 Ústí nad Labem, IČO: 28716671 se z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B46 ze dne 09.09.2016 rozhodl soud vyšší soudní úřednicí o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč insolvenčnímu správci GRM Insolvence v.o.s. se sídlem Vaníčkova 1070/29, 700 01 Ústí nad Labem, IČO: 28716671.

Dle záznamu o vydání, založeném ve spise na č.l. B38, bylo zjištěno, že o vydání zálohy na náklady insolvenčního řízení již bylo rozhodnuto usnesením č.j.- B36 ze dne 18.08.2015, které nabylo právní moci dne 18.08.2015.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud usnesení č.j.-B46 ze dne 09.09.2016 zrušil, když záloha na náklady insolvenčního řízení již byla insolvenčnímu správci vydána.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2, § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek v. r. Barbora Hermanová samosoudce isir.justi ce.cz