KSOS 8 INS 13227/2012-B9
Číslo jednací: KSOS 8 INS 13227/2012-B9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Vendulou Vojtkovou v insolvenční věci dlužnice : Marie anonymizovano , anonymizovano , 756 02 Huslenky 539, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice

takto:

Soud povoluje výjimku Petru anonymizovano , nar.: 9. září 1979, bytem 756 02 Huslenky 539 ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice a to nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 19. září 2012, pod položkou A, pořadoví číslo 1 a 2 na č.l. B1/5

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-A10 ze dne 23. října 2012 byl zjištěn úpadek dlužnice povoleno oddlužení. Usnesením č.j. KSOS 8 INS 13227/2012-B5 ze dne 8. listopadu 2012 schválil soud oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční správce Ing. Borek Placr vyhotovil soupis majetkové podstaty dlužnice ke dni 19. září 2012.

Podáním doručeným soudu dne 19. prosince 2012 požádal syn dlužnice Petr Sívek, nar. 9. září 1979, bytem 756 02 Huslenky 539, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitost specifikovanou ve výroku tohoto usnesení.

Podle ust. § 408 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ ) platí ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty obdobně ustanovení tohoto zákona o účincích prohlášení konkursu.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f).

Po zhodnocení situace v předmětném insolvenčním řízení, přihlédl soud zejména k vyjádření zástupce věřitelů ze dne 6. února 2012 na č.l. B8, výši přihlášených pohledávek a k nabízené kupní ceně a shledal důvod pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 14. února 2013

Za správnost vyhotovení : Mgr. Vendula Vojtková, v.r. Jana Návratová asistentka soudce

IVO2aU