KSOS 40 INS 7327/2015-P11
Číslo jednací: KSOS 40 INS 7327/2015-P11/4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Navláčilovou v insolvenční věci dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná, korespondenční adresa: Příční 2312/3, 734 01 Karviná-Mizerov, o odvolání věřitele č. 8 proti usnesení č.j. KSOS 40 INS 7327/2015-P11/2 ze dne 01.06.2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 01.06.2015, č.j. KSOS 40 INS 73272015-P11/2, se m ě n í tak, že přihláška pohledávky P11 věřitele č. 8-AB 4 B.V., reg. č. 34186049, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko-s e n e o d m í t á a účast věřitele v insolvenčním řízení n e k o n č í .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 01.06.2015, č.j. KSOS 40 INS 73272015-P11/2, soud dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), odmítnul přihlášku P11 věřitele č. 8 pro opožděnost. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 02.06.2015.

Dne 12.06.2015 soud obdržel včasné odvolání věřitele č. 8 proti výše uvedenému usnesení. Věřitel uvedl, že jako zahraniční osobě se sídlem v členském státu Evropské unie mu nebyla dosud v souladu s ust. § 430 IZ zaslána výzva k uplatnění pohledávek. Z tohoto důvodu mu dosud nezačala běžet lhůta k podání insolvenční přihlášky, tudíž lhůta nemohla být věřitelem zmeškána. Věřitel proto požádal, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že přihláška věřitele se neodmítá.

S ohledem na to, že věřiteli dle ust. § 430 odst. 3 IZ jako známému věřiteli se sídlem v členském státu Evropské unie dosud nebyla doručena výzva k podávání přihlášek, soud se ztotožnil s názorem věřitele, že lhůta k podání přihlášky dosud nezačala běžet a jeho přihlášku nelze vyhodnotit jako opožděnou.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že soud nesprávně posoudil přihlášku věřitele jako opožděnou, za použití citovaného ust. § 95 IZ zcela vyhověl odvolání věřitele a změnil napadené rozhodnutí tak, že přihláška pohledávky věřitele se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí. Po právní moci tohoto usnesení bude insolvenční správce vyzván k přezkumu přihlášky pohledávky P11.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 01.07.2015

Za správnost vyhotovení: Marie Navláčilová v. r. Dagmar Kebísková vyšší soudní úřednice

IVO2d