KSOS 40 INS 309/2016-A5
Číslo jednací: KSOS 40 INS 309/2016-A5

Usnese ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci dlužníka: Alena anonymizovano , rč.: 495716/176, 793 36 Malá Morávka 75, o návrhu Mgr. Blanky Březinové, soudní exekutorky se sídlem Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál, na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona

tak to :

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), a to tak, že soudní exekutorce Mgr. Blance Bře zinové, exekutorský úřad Bruntál se sídlem Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 200 EX 89/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 08.01.2016 v 8:00 hodin bylo k návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník soudu navrhl, aby zdejší soud rozhodl o jeho úpadku a povolil řešení jeho úpadku formou oddlužení. O předmětném insolvenčním návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním došlým soudu dne 08.01.2016 v 10:22 hodin, soudní exekutorka Mgr. Blanka Březinová, exekutorský úřad Bruntál se sídlem Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál (dále jen navrhovatel ) podala návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) insolvenčního zákona, dle nějž může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona (dále jen IZ ), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Konkrétně pak soudní exekutorka Mgr. Blanka Březinová požádala soud, aby mohla provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 200 EX 89/13.

Navrhovatel svůj návrh odůvodnil tvrzením, že byl po převzetí spisu od Mgr. Čeňka Bělasty, kterému zanikl výkon úřadu usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 28.05.1999 pověřen k provedení exekuce dle vykonatelného výkazu nedoplatku Finančního úřadu v Bruntále č.j. 21/99/358960/0763 ze dne 04.01.1991 k vymožení pohledávky v částce 600.000,-Kč proti povinné Aleně anonymizovano , anonymizovano , bytem Malá Morávka 75, PSČ 793 36. Soudní výkon rozhodnutí byl nařízen prodejem nemovitých věcí povinné Aleny anonymizovano zapsaných na LV č. 295 pro katastrální území Malá Morávka. Po převzetí soudního výkonu rozhodnutí v roce 2013 soudní exekutor Mgr. Čeněk Bělasta dne 17.01.2014 vydal dražební vyhlášku č.j. 005 EX 89/13-473, kterou nařídil dražební jednání shora uvedených nemovitostí na den 04.03.2014 ve 13:00 hod. Dne 28.02.2014, tedy čtyři dny přede dnem, na nějž bylo nařízeno dražební jednání, podal Ing. Šesták insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu. Řízení bylo vedeno u zdejšího soudu pod sp.zn. KSOS 14 INS 5585/2014. Dne 12.03.2014 byl návrh vzat zpět a došlo k zastavení insolvenčního řízení. Soudní exekutor na základě zastavení insolvenčního řízení dlužnice Aleny anonymizovano nařídil usnesením č.j. 005 EX 89/13-516 ze dne 28.07.2014 dražební jednání na den 02.09.2014 ve 14:00 hod. Dne 01.09.2014, tedy pouhý jeden den přede dnem, na nějž bylo nařízeno dražební jednání, podala povinná insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Řízení bylo vedeno pod sp.zn. KSOS 14 INS 23774/ 2014. Usnesením ze dne 22.09.2014 pak byl insolvenční návrh dlužnice Aleny anonymizovano odmítnut. Soudní exekutor na základě neúspěšného insolvenčního návrhu dlužnice Aleny anonymizovano nařídil usnesením č.j. 005 EX 89/13-536 ze dne 16.10.2014 dražební jednání na den 20.11.2014 ve 13:00 hod. Dne 18.11.2014, tedy pouhé dva dny přede dnem, na nějž bylo nařízeno dražební jednání, byl opět podán insolvenční návrh, tentokrát byl navrhovatelem Pavlem Mecerodem (synem povinné, který má zároveň dražené nemovité věci v nájmu). Řízení bylo vedeno pod sp.zn. KSOS 14 INS 31065/2014. Usnesením ze dne 18.12.2014 byl i tento insolvenční návrh odmítnut. Následně došlo k pozastavení činnosti soudního exekutora Mgr. Čeňka Bělasty a další dva roky nebylo nařízeno dražební jednání a ve věci Aleny anonymizovano nebyl po tuto dobu podán žádný insolvenční návrh. Po převzetí věci Mgr. Blanka Březinová, soudní exekutorka, nařídila usnesením č.j. 200 EX 89/13-562 ze dne 29.11.2015 dražební jednání na den 11.01.2016 v 09:00 hodin. Dne 08.01.2016, tedy pouhé 3 dny před plánovaným konáním odročeného dražebního jednání, byl Alenou anonymizovano (povinnou) opět podán insolvenční návrh ve věci dlužnice Aleny anonymizovano .

Dle § 82 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), (dále také jen IZ ), může: předběžným opatřením (...) insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Důvody zvláštního zřetele hodné spočívají ve skutečnosti, že insolvenční návrh dlužnice Aleny anonymizovano je ze všech shora uvedených důkazů zjevně účelový a je jím sledován jiný účel, než samotné zjištění úpadku dlužnice a jeho řešení, a to zneužití účinku spojených se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně přerušení exekučního řízení a oddálení dražby jejích nemovitých věcí. Účelovost, podaného insolvenčního návrhu je pak patrná z jednání povinné a jejich údajných věřitelů, kteří se snaží o obstrukce v rámci exekučního řízení, které je (v součtu s předcházejícím výkonem rozhodnutí) vedeno již sedmnáctým rokem a dosud prostřednictvím různých procesních kroků dlužnice nebyla dražba nemovitých věcí realizována. Ve věci dlužnice byly podány již tři insolvenční návrhy, a to vždy těsně před zahájením dražebního jednání na její majetek a insolvenční řízení byla vždy zastavena, nebo byl insolvenční návrh odmítnut, což při počtu podaných insolvenčních návrhů a jejich kvalitě, lze hodnotit jako záměr. Nadto je zde zjevná časová souvislost mezi podanými insolvenčními návrhy a dražebními jednáními na majetek povinné. Nelze opominout, že návrhy jsou podávány ve velmi krátkém čase před zahájením dražebního jednání tak, že ani soudní exekutor, ani soud, již nestihnou učinit žádné procesní kroky. Soudním exekutorkou navrhované předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, kterým je bezesporu zájem na co nejvyšším a nejrychlejším uspokojení jejich pohledávek a na hospodárnosti insolvenčního řízení. V exekučním řízení je vše připraveno k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí (byl ustanoven znalec, bylo provedeno ohledání, byl vyhotoven znalecký posudek, bylo vydáno usnesení o ceně, byla vydána dražební vyhláška a byla provedena propagace dražby). Je tak možné dosáhnout zpeněžení nemovitých věcí povinné ještě před tím, než bude ustanoven insolvenční správce nebo v blízké době po jeho ustanovení a tomu bude pak možné vydat výtěžek ihned bezprostředně po doplacení nejvyššího podání vydražitelem (insolvenční soud může předběžné opatření omezit pouze na možnost provést dražbu, nikoliv již provést rozvrh nejvyššího podání, až do doby rozhodnutí o úpadku tak, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení, čímž nepochybně nedojde ke zhoršení postavení věřitelů).

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:

-výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Z úřední činnosti je soudu známo, že vůči dlužnici bylo dne 28.02.2014 zahájeno k návrhu Ing. Šestáka insolvenční řízení spojené s návrhem na prohlášení konkursu, přičemž tento návrh byl podáním došlým soudu dne 11.03.2014 vzat zpět vzhledem k úplnému zaplacení pohledávky. Insolvenční řízení bylo usnesením zdejšího soudu č.j. KSOS 14 INS 5585/2014-A6 ze dne 21.03.2014 pravomocně zastaveno.

Dále je soudu z úřední činnosti známo, že dlužník na sebe v minulosti již podal insolvenční návrh, a to dne 01.09.2014, tedy pouhý jeden den přede dnem na nějž bylo nařízeno dražební jednání na základě usnesení č.j. 005 EX 89/13-516 ze dne 28.07.2014. Insolvenční řízení bylo vedeno u zdejšího soudu pod sp. zn. KSOS 14 INS 23774/2014. Insolvenční návrh dlužníka byl usnesením zdejšího soudu KSOS 14 INS 23774/2014A4 ze dne 22.09.2014 odmítnut, neboť tento neobsahoval podstatné náležitosti v souladu s ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona. Další insolvenční řízení ve věci dlužníka (povinné) bylo zahájeno na návrh Pavla Meceroda-syna dlužníka-jak vyplývá z výpisu z centrální evidence Ministerstva vnitra ČR, a to dne 18.11.2014, tedy opět pouhé dva dny přede dnem na nějž bylo nařízeno dražební jednání na základě usnesení č.j. 005 EX 89/13-536 ze dne 16.10.2014. Toto insolvenční řízení vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. KSOS 14 INS 31065/2014 rovněž skončilo usnesením procesní povahy, a to usnesením č.j. KSOS 14 INS 31065/2014-A4 ze dne 18.12.2014, kterým byl opět insolvenční návrh navrhovatele Pavla Meceroda (syna povinného) odmítnut, neboť návrh neobsahoval rozhodující skutečnosti ve věci v souladu s ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona. V roce 2015 nebylo u zdejšího soudu ve věci dlužníka zahájeno žádné insolvenční řízení.

Soud při rozhodování o předběžném opatření vycházel z důvodové zprávy zákona č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, dle které je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, které mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny zcela vážně). Dle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením, a způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit provést exekuci s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení. Důvody hodné zvláštního zřetele tak mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil a dalo by se očekávat, např. vhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět, případně, že nedojde k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, či, že opět dojde k odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 ze dne 19.07.2013).

Na základě tvrzení uvedených v návrhu na vydání předběžného opatření a na základě skutečností zjištěných ze spisu zdejšího soudu sp. zn.a dále KSOS 14 INS 5585/2014, KSOS 14 INS 23774/2014 a KSOS 14 INS 31065/2014 a dále z listin doložených k návrhu na vydání předběžného opatření a z výpisu z evidence osob vedeného Ministerstvem vnitra ČR, má soud za osvědčené, že v dané věci se jedná právě o takový případ účelového jednání dlužníka, a z tohoto důvodu soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl, neboť ani v nyní probíhajícím insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. nelze ke dni rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření jednoznačně uzavřít, zda návrh na zahájení insolvenčního řízení bude věcně projednatelný, či nikoli. Je zřejmé, že dlužník svými insolvenčními návrhy či insolvenčními návrhy podanými prostřednictvím jiných osob zneužívá účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v §109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, o čemž svědčí zejména časová souvislost mezi okamžikem zahájení jednotlivých insolvenčních řízení a nařízením dražby nemovitých věcí. Nařízení předběžného opatření rovněž neodporuje společnému zájmu věřitelů, když výtěžek dosažený zpeněžením, bude po celou dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení. I

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e m o ž n o podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne, kdy usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Účinky spojené s tímto předběžným opatřením trvají do právní moci rozhodnutí o úpadku.

V Ostravě dne 08.01.2016

Za správnost vyhotovení : Mgr. Soňa Walderová, v.r. Gabriela Skupinová samosoudkyně