KSOS 40 INS 27661/2015-A8
Číslo jednací: KSOS 40 INS 27661/2015-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšším soudním úředníkem Pavlem Škrabalem v insolvenční věci dlužníka: Jaromír anonymizovano , anonymizovano , V Nádvoří 1265/7, 735 06 Karviná-Nové Město, korespondenční adresa: V Aleji 459/14, 734 01 Karviná, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSOS 40 INS 27661/2015-A3 ze dne 23.11.2015

takto:

Usnesení č.j. KSOS 40 INS 27661/2015-A3 ze dne 23.11.2015 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 04.11.2015 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek. Dlužník spojil toto podání s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A3 ze dne 23.11.2015 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že dlužník není schopen s ohledem na své příjmy splnit oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ), zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce.

Dne 03.12.2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník požádal o zrušení výše uvedeného usnesení s tím, že je schopen dodat darovací smlouvu na částku ve výši 1.000,-Kč, aby splnil zákonnou výši příjmu pro splátku v oddlužení. Dne 11.12.2015 dlužník předložil smlouvu o důchodu ze dne 10.12.2015, podle níž mu bude po dobu trvání účinků schváleného oddlužení poskytována každý měsíc částka 1.000,-Kč.

Dle ust. § 95 zákona IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dle propočtu soudu je nyní dlužník schopen po dobu oddlužení vyplatit nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku 78.900,-Kč, což představuje 30,55 % výše jejich pohledávek.

S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j.-A3 ze dne 23.11.2015 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15.12.2015

Za správnost vyhotovení: Pavel Š k r a b a l v. r. Dagmar Kebísková vyšší soudní úředník

IVO2d