KSOS 40 INS 26708/2015-P1
Číslo jednací: KSOS 40 INS 26708/2015-P1/5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele a) Martin anonymizovano , anonymizovano , IČO 88025799, Marie Majerové 485, 738 01 Frýdek-Místek, Místek a dlužníka-navrhovatele b) Marta anonymizovano , r.č. 725316/5766, Marie Majerové 485, 738 01 Frýdek-Místek, Místek, o odvolání proti usnesení ze dne 26.04.2016 č.j. KSOS 40 INS 26708/2015-P1/3

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 40 INS 26708/2015-P1/3 ze dne 26.04.2016 o odmítnutí přihlášky pohledávky P1 věřitele č. 1 se zrušuje.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu dne 23.12.2015 přihlásil věřitel č. 1 do insolvenčního řízení v rámci přihlášky P1 pohledávku v celkové výši 47.133,19 Kč. Na přezkumném jednání dne 10.03.2016 byla tato pohledávka jako nevykonatelná insolvenčním správcem zcela popřena co do pravosti. S ohledem na to, že věřitel nebyl na přezkumném jednání přítomen, insolvenční správce v souladu s ust. § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ), vyrozuměl věřitele o popření jeho pohledávky. Toto vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 17.03.2016. Lhůta k podání určovací žaloby uplynula dne 11.04.2016.

Krajský soud v Ostravě rozhodl svým usnesením vydaným asistentem soudce ze dne 26.04.2016 č.j./3 o odmítnutí přihlášky.

Proti tomuto rozhodnutí insolvenčního soudu podal věřitel včasné odvolání, jímž se domáhal zrušení předmětného usnesením s odůvodněním, že žalobu na určení popřené pohledávky podal, a to včas, podáním doručeným soudu dne 06.04.2016, který byl dne 22.04.2016 zveřejněn v insolvenčním rejstříku. isir.justi ce.cz

Insolvenční soud při rozhodování o podaném odvolání zjistil, že odmítnutí přihlášky je odůvodněno tím, že věřitel nepodal žalobu na určení pravosti popřené pohledávky.

Protože k rozhodnutí insolvenčního soudu ze dne 26.04.2016 došlo rozhodnutím asistenta soudce a toto rozhodnutí není věcně správné, když věřitel podal včas žalobu na určení pravosti své popřené pohledávky, rozhodl předseda senátu insolvenčního soudu o důvodnosti podaného odvolání v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona 121/2008 Sb . aplikovaného i na rozhodování asistenta soudce v souladu s ust. § 36 a) zák. č. 6/2002 Sb. a odvolání v plném rozsahu vyhověl.

Po právní moci tohoto usnesení bude přihláška pohledávky P1 věřitele č. 1 zařazena do splátkového kalendáře.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 24.05.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Walderová, v. r. Gabriela Skupinová samosoudkyně