KSOS 40 INS 25571/2014-B23
Číslo jednací: KSOS 40 INS 25571/2014-B23

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci dlužníků: a) Jindřich anonymizovano , anonymizovano , b) Oldřiška anonymizovano , anonymizovano , oba bytem K Nádraží 155, 739 32 Řepiště, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, jímž by soud nařídil Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, se sídlem T. G. Masaryka 453, 738 01 Frýdek-Místek, aby se zdržel povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch Ladislava Panáčka, bytem Čujkovova 1740/38, 700 30 Ostrava a Petra Valdera, bytem Sportovní 2168/15, 702 00 Ostrava, v řízení jím vedeném pod číslem V-10445/2015-802, a to do doby pravomocného rozhodnutí incidenčních sporů vedených u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 40 ICm 390/2015 a 40 ICm 1289/2015, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Navrhovatel předběžného opatření-insolvenční správce dlužníků a) a b) se podáním došlým soudu dne 30.12.2015 domáhal vydání předběžného opatření, a to v souladu s ust. §82 insolvenčního zákona za využití § 7 insolvenčního zákona a dále dle § 76 odst. 1 písm. f) o.s.ř. ve spojitosti s § 76 odst. 2 o.s.ř. za použití § 102 o.s.ř., jímž by soud nařídil jinému než účastníku řízení, Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, se sídlem T. G. Masaryka 453, 738 01 Frýdek-Místek, aby se zdržel povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch Ladislava Panáčka, bytem Čujkovova 1740/38, 700 30 Ostrava a Petra Valdera, bytem Sportovní 2168/15, 702 00 Ostrava, v řízení jím ívedeném pod č. V-10445/2015-802, a to do doby pravomocného rozhodnutí incidenčních sporů vedených u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 40 ICm 390/2015 a 40 ICm 1289/2015. Návrh na vydání předběžného opatření insolvenční správce odůvodnil tvrzením, že do soupisu majetkové podstaty dlužníků pořízeného dne 05.01.2015 zahrnul nemovitosti zapsané na LV č. 273 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, obec Dobrá, a to pozemek parc. č. 815 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí se stavba-způsob využití rodinný dům č.p. 619 a pozemek parc. č. 816/1 zahrada neboť dlužníci a) a b) jsou zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastníci těchto nemovitostí.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-B21 ze dne 27.10.2015 bylo schváleno oddlužení dlužníků a) a b) zpeněžením majetkové podstaty a současným plněním splátkového kalendáře. Nemovitosti sepsané do majetkové podstaty dlužníků tak mají dle usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.-B21 sloužit k uspokojení přihlášených věřitelů v rámci schváleného způsobu oddlužení, a to jejich případným zpeněžením. Během insolvenčního řízení se stalo sporným, zda dlužníci výše uvedené nemovitosti prodali, přesněji, zda bylo převedeno vlastnické právo k těmto nemovitostem, a to kupní smlouvou ze dne 18.09.2012 panu Ladislavu Panáčkovi a panu Petru Valderovi za sjednanou kupní cenu ve výši 2.900.000,-Kč. Dlužníci dále dne 17.11.2013 podepsali smlouvu o budoucí kupní smlouvě a dohodu o užívání nemovitostí, jejímž předmětem bylo dočasné užívání a následná koupě totožných nemovitostí, tentokrát však manželi Pavlem a Janou Pokornými. V průběhu insolvenčního řízení dále vyšlo najevo, že návrh na vklad do katastru nemovitostí nebyl podán a jako vlastníci výše uvedených nemovitostí v katastru nemovitostí jsou stále zapsáni dlužníci a z tohoto důvodu byly nemovitosti rovněž sepsány do majetkové podstaty dlužníků. V současnosti jsou vedeny incidenční spory o vyloučení těchto nemovitostí z majetkové podstaty dlužníků, kdy žalobu na vyloučení těchto nemovitostí ke zdejšímu soudu podala jednak Wüstenrot hypoteční banka a.s. a také Ladislav Panáček a Petr Valder. Incidenční spory jsou vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 40 ICm 390/2015 a 40 ICm 1289/2015, přičemž o těchto sporech dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

Insolvenční správce zjistil, že v současné době se u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Mítek, vede řízení o povolení vkladu vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem zahrnutým do soupisu majetkové podstaty dlužníků. Na základě svého návrhu na vklad ze dne 12.10.2015 se v tomto řízení domáhají Ladislav Panáček a Petr Valder nabytí vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem zařazeným do soupisu majetkové podstaty dlužníků. Insolvenční správce se domnívá, že v případě nabytí vlastnického práva povolením vkladu katastrálním úřadem k výše uvedeným nemovitostem pány Valdrem a Panáčkem by došlo k výraznému poškození přihlášených věřitelů, neboť celková souhrnná výše zjištěných pohledávek činí 1.161.607,19 Kč a v majetkové podstatě se kromě mzdových příjmů dlužníků nacházejí pouze movité věci, jejichž hodnota je insolvenčním správcem odhadována na částku 8.900,-Kč. Vzhledem k výše uvedenému pak insolvenční správce navrhuje, aby soud zatímně upravil poměry účastníků insolvenčního řízení tak, aby výkon rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. -B21 a tím i zájmy přihlášených věřitelů nebyly ohroženy, a to do doby pravomocného rozhodnutí incidenčních sporů vedených pod sp. zn. 40 ICm 390/2015 a 40 ICm 1289/2015 a navrhuje vydání předběžného opatření.

Z výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 09.10.2015 soud zjistil, že vlastnické právo k nemovitosti zapsané na LV č. 273 pro k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku svědčí dlužníkům, kteří nemovitosti vlastní ve společném jmění manželů. Na listu vlastnictví je rovněž zapsáno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 2.900.000,-Kč včetně příslušenství ve prospěch Wüstenrot hypoteční banky a.s., a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 11.10.2012 s právními účinky vkladu ke dni 17.10.2012. Dále je v katastru nemovitostí evidováno rozhodnutí o úpadku dlužníků ze dne 15.10.2014.

Z tiskového výstupu informativního charakteru o průběhu řízení soud zjistil, že dne 13.10.2015 bylo u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, zahájeno řízení o povolení vkladu, a to pod č. V-10445/2015-802, vlastnického práva k uvedeným nemovitostem zapsaným na LV č.273, v němž se domáhají Ladislav Panáček a Petr Valder nabytí vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem zařazeným do soupisu majetkové podstaty.

Předběžné opatření a podmínky pro jeho vydání v insolvenčním řízení upravuje § 82 insolvenčního zákona. Ten v odstavci 2 vymezuje, co může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu nařídit.. Dle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Soud dospěl k závěru, že ani dle ustanovení insolvenčního zákona ani dle o.s.ř. nelze návrhu na vydání předběžného opatření vyhovět. Soud má za to, že obecně platí, že předběžným opatřením nelze jinému státnímu orgánu, v daném případě Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kterému je dána pravomoc o návrzích na povolení vkladu vlastnického práva rozhodovat, uložit, aby se zdržel povolení vkladu vlastnického práva, neboť tím by soud zasáhl do pravomocí tohoto orgánu a tuto pravomoc výrazně omezil. Soud je toho názoru, že ani nelze na určitý čas omezit pravomoc jiného státního orgánu, konkrétně Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj tak, jak navrhuje insolvenční správce ve svém návrhu na vydání předběžného opatření, a to do doby pravomocného rozhodnutí incidenčních sporů vedených u Krajského soudu v Ostravě.

Dle ust. § 205 odst. 1 insolvenčního zákona, jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. Insolvenční správce sepsal nemovitosti zapsané na LV č. 273 do majetkové podstaty dlužníků soupisem ze dne 05.01.2015 založeným ve spise na č.l. B1. Dle § 408 odst. 2 insolvenčního zákona dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžení majetkové podstaty dlužník. Analogicky k majetku, který dlužník získal předtím, než nastaly účinky schválení oddlužení, má dispoziční oprávnění insolvenční správce. Pouze ten může s věcmi náležejícími do majetkové podstaty nakládat, přičemž v souladu s ust. § 225 odst. 4 insolvenčního zákona od počátku běhu lhůty k podání vylučovací žaloby až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. Vzhledem k výše uvedenému platí, že dispoziční oprávnění k majetku sepsanému v majetkové podstatě dlužníků včetně nemovitostí zapsaných na LV č. 273 má pouze insolvenční správce, a to vzhledem ke schválenému způsobu oddlužení. Je na katastrálním úřadu, jakožto správnímu orgánu, aby si vyhodnotil, kdo je za dané situace účastníkem zahájeného řízení o zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a zda je za situace, kdy nemovitosti jsou sepsány do majetkové podstaty dlužníků a za situace, kdy jsou u zdejšího soudu vedeny žaloby o vyloučení těchto nemovitostí z majetkové podstaty dlužníků, návrh na vklad podaný pány Panáčkem a Valdrem oprávněný a zda lze takovému návrhu vyhovět a návrh na vklad vlastnického práva povolit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, písemně, dvojmo.

V Ostravě dne 06.01.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Walderová v. r. Dagmar Kebísková samosoudkyně