KSOS 40 INS 25407/2016
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajskému soudu v Ostravě

ke sp. zn.: KSOS 40 INS 25407/2016

V Brně dne 14. prosince 2017

sp. zn.: 29 NSČR 194/2017

Dovolání-vrácení elektronicky předloženého spisu

Touto cestou vracím bez rozhodnutí spis Vašeho soudu sp. zn. KSOS 40 INS 25407/2016 elektronicky předložený Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání insolvenčních navrhovatelů 1/ Bc. Ladislava Regnarda a 2/ Terezie Regnardové proti usnesení ze dne 30. ledna 2017, č. j. KSPH 62 INS 25407/2016, 4 VSPH 157/2017-A-23, kterým Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 9. listopadu 2016, č. j. KSPH 62 INS 25407/2016-A-8, jímž Krajský soud v Praze vyslovil svou místní nepříslušnost a určil, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému.

Z obsahu spisu se totiž podává, že insolvenční soud dosud neprovedl řádně všechny úkony ohledně poplatkové povinnosti za řízení před dovolacím soudem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 (ve spojení s ustanovením § 3 odst. 2) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v rozhodném znění, tj. ve znění účinném do 27. února 2017.

Za řízení před dovolacím soudem se vybírají soudní poplatky podle položky 23 Sazebníku poplatků jak za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, tak i za dovolání, které bylo podáno proti rozhodnutí (usnesení) odvolacího soudu jen procesní povahy (ve výši uvedené v položce 23 odst. 2 Sazebníku poplatků). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. října 2011, sen. zn. 29 NSČR 53/2011, uveřejněné pod číslem 17/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. isir.justi ce.cz

Zastavení dovolacího řízení pro neodstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení přichází v úvahu jen tehdy, když byl zaplacen soudní poplatek z dovolání, nebo když nelze zastavit dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2012, sen. zn. 29 NSČR 6/2012, uveřejněné pod číslem 57/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Insolvenční soud proto v předkládací zprávě nesprávně uvedl, že soudní poplatek z dovolání nebyl vybrán pro nedostatek povinného zastoupení, který nebyl odstraněn.

Podle obsahu insolvenčního spisu dovolatelé soudní poplatek z dovolání dosud neuhradili, přičemž Nejvyšší soud usnesením ze dne 14. prosince 2017, sen. zn. 29 NSČR 195/2017, zastavil řízení o dovolání proti usnesení ze dne 2. března 2017, č. j. KSPH 62 INS 25407/2016, 2 VSPH 278/2017-A-34, kterým Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 23. ledna 2017, č. j. KSPH 62 INS 25407/2016-A-19, jímž Krajský soud v Praze (mimo jiné) nepřiznal insolvenčním navrhovatelům osvobození od soudních poplatků v této insolvenční věci.

Na insolvenčním soudu tedy bude, aby podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou jim určí. Současně je poučí, že nebude-li soudní poplatek z dovolání přes výzvu uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno (§ 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích). Přitom o zastavení dovolacího řízení pro neuhrazení soudního poplatku z dovolání rozhoduje soud, který o věci rozhodl v prvním stupni.

Opětovné předložení spisu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání bude přicházet v úvahu až poté, co dovolatelé soudní poplatek za dovolání po řádné výzvě uhradí.

Současně sděluji, že tento přípis již byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Mgr. Milan P o l á š e k v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková