KSOS 40 INS 23393/2014-A7
Číslo jednací: KSOS 40 INS 23393/2014-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšším soudním úředníkem Pavlem Škrabalem v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , IČ: 744 77 587, Československé armády 647/5, 789 01 Zábřeh, o odvolání dlužníka ze dne 10.10.2014 proti usnesení č.j. KSOS 40 INS 23393/2014-A5

takto:

Usnesení č.j. KSOS 40 INS 23393/2014-A5 ze dne 25.09.2014 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 27.08.2014 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek. Dlužník spojil toto podání s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A5 ze dne 25.09.2014 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že dlužník není schopen s ohledem na své příjmy splnit oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ), zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce.

Dne 10.10.2014 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník požádal o vydání usnesení, kterým bude zrušena jeho povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení s tím, že předkládá novou darovací smlouvu, podle které mu bude po dobu trvání účinků schváleného oddlužení poskytována každý měsíc částka 3.300,-Kč.

Dle ust. § 95 zákona IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dle propočtu soudu je nyní dlužník schopen po dobu oddlužení vyplatit nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku 62.820,-Kč, což představuje 32,50 % výše jejich pohledávek.

S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j.-A5 ze dne 25.09.2014 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 24.10.2014

Za správnost vyhotovení: Pavel Š k r a b a l v. r. Dagmar Kebísková vyšší soudní úředník

IVO2d