KSOS 40 INS 22712/2016-A6
Číslo jednací: KSOS 40 INS 22712/2016-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci dlužníka: Ivana anonymizovano , r.č. 646101/0963, IČO 61966312, 742 91 Velké Albrechtice 52, o návrhu Mgr. Jiřího Krále, soudního exekutora, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Dvořákova 1515/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona

takto:

Insolvenční soud n a ř i z u j e předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Královi, Exekutorský úřad Ostrava, se u m o ž ň u j e provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 043 EX 1515/05 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 04.10.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník navrhoval, aby zdejší soud rozhodl o jeho úpadku a povolil jeho oddlužení. O předmětném insolvenčním návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním došlým soudu dne 20.10.2016 soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Dvořákova 1515/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, podal návrh isir.justi ce.cz na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, dle nějž může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Konkrétně pak navrhoval, aby mohla být provedena již nařízená exekuce na den 09.11.2016 vedená u jeho exekutorského úřadu pod sp. zn. 043 EX 1515/05.

Navrhovatel svůj návrh odůvodnil tvrzením, že vede exekuční řízení pod sp. zn. 043 EX 1515/05 vůči povinnému Radimír anonymizovano , anonymizovano , přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 09.12.2005 č. j. 51 Nc 10694/2005-4. V rámci uvedeného exekučního řízení soudní exekutor vydal dne 31.08.2016 usnesení o nařízení dražebního jednání č. j. 043 EX 1515/05-174, kterým nařídil na den 05.10.2016 dražbu nemovitých věcí ve společném jmění manželů povinného a manželky povinného Ivany anonymizovano , nar. 01.11.1964, a to zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 63/3 a pozemku parc. č. 279/1 o výměře 2.247 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, obec Velké Albrechtice, na LV č. 635 a dále spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/3 k pozemku parc. č. 1962 o výměře 428 m2 ostatní plocha zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, obec Velké Albrechtice, LV č. 214 včetně jejich součástí a příslušenství.

Dne 04.10.2016 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.proti manželce povinného Ivaně anonymizovano . Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem pro podání insolvenčního návrhu je snaha povinného sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Soudní exekutor uvedl, že již dne 24.02.2016 vydal usnesení č. j. 043 EX 1515/05-144 o nařízení dražebního jednání výše uvedených nemovitostí, které se mělo konat dne 05.04.2016, přičemž dne 30.03.2016 bylo vůči povinnému Radimíru anonymizovano zahájeno insolvenční řízení vedené u zdejšího soudu č. j. KSOS 40 INS 7400/2016. Následně byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 08.04.2016 insolvenční návrh povinného odmítnut. Soudní exekutor dražební jednání dle ust. § 46 odst. 7 exekučního řádu ve spojení s ust. § 109 odst. 1 písm. c) a § 267 odst. 1 insolvenčního zákona odročil a nově nařídil dražební jednání na den 13.05.2016. Dne 12.05.2016 bylo vůči manželce povinného zahájeno insolvenční řízení vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. KSOS 40 INS 11387/2016. Usnesením zdejšího soudu ze dne 20.05.2016 byl insolvenční návrh odmítnut. Dražební jednání muselo být opět odročeno. Soudní exekutor usnesením ze dne 27.05.2016 nařídil dražební jednání na den 29.06.2016. Dne 28.06.2016 bylo vůči povinnému a manželce povinného zahájeno insolvenční řízení u zdejšího soudu vedené pod sp. zn. KSOS 40 INS 15400/2016. Usnesením zdejšího soudu ze dne 15.07.2016 byl insolvenční návrh opět odmítnut. Usnesením ze dne 18.07.2016 nařídil soudní exekutor další dražební jednání, tentokrát na den 22.08.2016. Dne 19.8 2016 bylo vůči povinnému a manželce povinného zahájeno k návrhu dlužníků další insolvenční řízení vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. KSOS 40 INS 19326/2016. Usnesením zdejšího soudu ze dne 26.08.2016 byl insolvenční návrh opět odmítnut. Dražební jednání muselo být odročeno a soudní exekutor usnesením ze dne 31.08.2016 nařídil dražební jednání na den 05.10.2016. Jak uvedeno výše, dne 04.10.2016 bylo k návrhu dlužníka-manželky povinného zahájeno insolvenční řízení vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 40 INS 22712/2016, které doposud nebylo skončeno. Soudní exekutor usnesením ze dne 05.10.2016 č. j. 043 EX 1515/05-177 odročil dražební jednání na den 09.11.2016 a podává návrh na vydání předběžného opatření, kterým by mu bylo umožněno dražební jednání provést. Navrhovatel předběžného opatření má za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, když je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu podaného dne 04.10.2016 je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinného a jeho manželky a v neposlední řadě zneužívat práva.

Navrhovatel k návrhu připojil usnesení soudního exekutora č. j. 043 EX 1515/05-177 ze dne 05.10.2016, dále usnesení č. j. 043 EX 1515/05-174 ze dne 31.08.2016, usnesení č. j. 043 EX 1515/05-169 ze dne 18.07.2016, usnesení č. j. 043 EX 1515/05-155 ze dne 11.04.2016, usnesení č. j. 043 EX 1515/05-166 ze dne 27.05.2016, usnesení č. j. 043 EX 1515/05-144 ze dne 24.02.2016 a usnesení č. j. 043 EX 1515/05-107 ze dne 08.08.2014.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje mj. účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V databázi zdejšího soudu si insolvenční soud ověřil, že údaje o předchozích insolvenčních řízeních zahájených povinným, popřípadě manželkou povinného jsou pravdivá. Insolvenční návrh podaný povinným dne 30.03.2016 byl podán pouhé 4 dny před plánovaným konáním dražebního jednání nařízeného na den 05.04.2016. Další insolvenční řízení zahájené vůči manželce povinného bylo zahájeno pouhý 1 den před nařízeným konání dražebního jednání. Další dvě insolvenční řízení, která byla zahájena vůči povinnému a manželce povinného byla rovněž zahájena bezprostředně před plánovaným konáním dražebního jednání. Nutno zdůraznit, že všechna insolvenční řízení zahájena buďto na návrh povinného, manželky povinného či obou neskončila zjištěním úpadku, neboť všechny výše uvedené insolvenční návrhy byly insolvenčním soudem odmítnuty pro vady. Rovněž poslední insolvenční návrh manželky povinného zaslán zdejšímu soudu dne 04.10.2016, byl podán pouhý 1 den před nařízeným dražebním jednáním, které bylo nařízeno na den 05.10.2016 a je zjevné, že i tento insolvenční návrh neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti.

Je evidentní, že mezi jednotlivými insolvenčními návrhy je časová prodleva, ze které je zcela zřejmé, že povinný, popřípadě manželka povinného, podávají insolvenční návrhy vždy a jen v souvislosti s nařízeným dražebním jednáním, konkrétně těsně před konáním dražebního jednání nařízeného ze strany exekutorského úřadu. Z výše uvedeného je dále zřejmé, že povinný o nařízené exekuci dlouhodobě ví, insolvenční návrh však podává bezprostředně vždy před konáním dražby tak, aby insolvenční řízení nevedlo směrem ke zjištění úpadku a ochraně před věřiteli v zájmu spravedlivého uspořádání mezi věřiteli a dlužníkem. Povinný se nesnaží poctivým jednáním dosáhnout splnění svých povinností spočívajících v úhradě pohledávek svým věřitelům a naopak se snaží mařit práva věřitelů na uspokojení jejich pohledávek, když opakovaným podáním insolvenčního návrhu bezprostředně před konáním dražebního jednání se dovolává právní ochrany dané ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. Povinný svým jednáním dlouhodobě maří úkony soudního exekutora, které by v konečném důsledku vedly k uspokojení práv oprávněného.

Soud při rozhodování o předběžném opatření vycházel z toho, že rozšíření pravomoci insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření je jedním z opatření, které mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že přitom může jít o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Insolvenčnímu soudu je dána možnost z důvodu hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením a způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit provést exekuci (s omezením nastaveným tak, aby výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení). Důvody hodné zvláštního zřetele pak mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že insolvenční návrh bude vzat zpět, případně že bude neprojednatelný a dojde k odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady.

Na základě tvrzení uvedených v návrhu na vydání předběžného opatření a na základě skutečností známých soudu z úřední činnosti o probíhajících insolvenčních řízeních povinného a manželky povinného, má soud za to, že v dané věci se jedná právě o takový případ účelového jednání povinného a manželky povinného, a z tohoto důvodu soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl, neboť insolvenční návrh, na základě kterého bylo zahájeno insolvenčním řízení vedené pod sp. zn., opět neobsahuje všechny náležitosti dané insolvenčním zákonem a není věcně projednatelný.

Nařízení předběžného opatření rovněž neodporuje společnému zájmu věřitelů, když výtěžek dosažený zpeněžením bude po celou dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e p ř í p u s t n é podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Účinky spojené s tímto předběžným opatřením trvají do právní moci rozhodnutí o úpadku.

V Ostravě dne 21.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Walderová v. r. Dagmar Kebísková samosoudkyně