KSOS 40 INS 22360/2015-A14
Číslo jednací: KSOS 40 INS 22360/2015-A14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšším soudním úředníkem Pavlem Škrabalem v insolvenční věci dlužníka: Liána Greifenthalová, r.č. 735912/5103, Čsl. armády 2952/21A, 733 01 Karviná-Hranice, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSOS 40 INS 22360/2015-A10 ze dne 03.12.2015

takto:

Usnesení č.j.-A10 ze dne 03.12.2015 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu dne 03.09.2015 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek. Dlužník spojil toto podání s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A10 ze dne 03.12.2015 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že dlužník není schopen s ohledem na své příjmy splnit oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ) zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce.

Dne 11.12.2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník požádal o zrušení výše uvedeného usnesení s tím, že má dárce, který je ochoten poskytnout dar tak, aby dlužník uhradil 30 % svých dluhů. Dne 04.01.2016 dlužník na základě výzvy soudu předložil darovací smlouvu ze dne 30.12.2015, podle níž mu bude po dobu 5 let poskytován dar ve výši, který uhradí poplatek insolvenčnímu správci a 30 % dluhu.

Dle ust. § 95 zákona IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že u dlužníka je nyní reálný předpoklad, že uhradí pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši alespoň 30 %.

S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j.-A10 ze dne 03.12.2015 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 07.01.2016

Za správnost vyhotovení: Pavel Š k r a b a l, v.r. Gabriela Skupinová vyšší soudní úředník

IVO2d