KSOS 40 INS 21513/2015-A8
Číslo jednací: KSOS 40 INS 21513/2015-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Annou Švábovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Václav anonymizovano , anonymizovano , Jurkovičova 1548/10, 735 06 Karviná-Nové Město, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení č.j. KSOS 40 INS 21513/2015-A5 ze dne 10.11.2015 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 24.08.2015 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek. Dlužník spojil toto podání s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A5 ze dne 10.11.2015 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že z důvodu absence některých zákonných náležitostí návrhu na povolení oddlužení nelze posoudit, zda dlužník splňuje podmínky pro povolení oddlužení. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ), zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce.

Dne 26.11.2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník požádal o zrušení předmětného usnesení s tím, že předkládá přehled svých příjmů za období červen až září 2015 a pracovní smlouvu, kterou uzavřel v září 2015. V tomto pracovním poměru bude jeho čistá mzda dosahovat částky přibližně 10.450,-Kč měsíčně. Tento příjem dlužníka umožní uhradit pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu více než 30 %.

Dle ust. § 95 zákona IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dle propočtu soudu je nyní dlužník schopen po dobu oddlužení vyplatit nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku 107.940,-Kč, což představuje cca 30 % výše jejich pohledávek.

S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j.-A5 ze dne 10.11.2015 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 02.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Anna Švábová v. r. Dagmar Kebísková asistentka soudce