KSOS 40 INS 19520/2016-A7
Číslo jednací: KSOS 40 INS 19520/2016-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Lucií Schwarzovou v insolvenční věci dlužníka: Michala anonymizovano , anonymizovano , IČO 87627957, Zahradní 688, 738 01 Frýdek-Místek, Místek

takto:

Usnesení č.j. KSOS 40 INS 19520/2016-A5 ze dne 14.09.2016 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,- Kč.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 23.08.2016 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek. Dlužník spojil toto podání s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A5 ze dne 14.09.2016 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že dlužník není schopen s ohledem na své příjmy splnit oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ), zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce. isir.justi ce.cz

Dne 27.09.2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník připojil k odvolání novou smlouvu o důchodu ze dne 23.09.2016, podle níž mu dárce bude poskytovat pro účely oddlužení měsíčně částku 3.000,-Kč.

Dle ust. § 95 zákona IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dle propočtu soudu je nyní dlužník schopen po dobu oddlužení vyplatit nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku 114.660,-Kč, což představuje 30,35 % výše jejich pohledávek.

S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud odvolání dlužníka vyhověl a změnil usnesení č.j.-A5 ze dne 14.09.2016 tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 06.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Schwarzová v. r. Dagmar Kebísková asistentka soudce