KSOS 40 INS 19287/2015-A6
Číslo jednací: KSOS 40 INS 19287/2015-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Annou Švábovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Libuše anonymizovano , anonymizovano , Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, korespondenční adresa: V. Nezvala 757, 242 04 Kladno, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení č.j. KSOS 40 INS 19287/2015-A4 ze dne 18.08.2015 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 27.07.2015 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek. Dlužník spojil toto podání s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A4 ze dne 18.08.2015 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že dlužník není schopen s ohledem na své příjmy splnit oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ) zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce.

Dne 25.08.2015 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník požádal o zrušení předmětného usnesení s tím, že předkládá darovací smlouvu, podle které mu bude po dobu trvání účinků schváleného oddlužení poskytována každý měsíc částka 1.300,-Kč. Tento další příjem dlužníka umožní uhradit pohledávky nezajištěných věřitelů v rozsahu více než 30 %.

Dle ust. § 95 zákona IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dle propočtu soudu je nyní dlužník schopen po dobu oddlužení vyplatit nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku 256.380,-Kč, což představuje cca 30 % výše jejich pohledávek.

S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j.-A4 ze dne 18.08.2015 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 08.09.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Anna Švábová v. r. Dagmar Kebísková asistentka soudce