KSOS 40 INS 1430/2016-A5
Číslo jednací: KSOS 40 INS 1430/2016-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČO 68195362, Finská 2713/6, 787 01 Šumperk, o návrhu JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona

tak to :

I. Insolvenční soud n a ř i z u j e předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Juraji Podkonickému, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, s e u m o ž ň u j e provést již nařízenou exekuci dne 27.01.2016 prodejem spoluvlastnického podílu povinného ve výši ideální 1/2 na nemovitých věcech: bytová jednotka č. 1717/7 v budově bytového domu č.p. 1717, stojícího na pozemku parc. č.st. 3315 (LV 3323), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 460/10000 na společných částech bytového domu č.p. 1717 a pozemku parc. č. st. 3315, byt zapsán na listu vlastnictví 5633 pro okres Šumperk, obec Šumperk a katastrální území Šumperk, podíl zapsán na listu vlastnictví č. 3323 pro okres Šumperk, obec Šumperk a katastrální území Šumperk, vedenou pod sp. zn. 067 EX 140821/08 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel, soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, j e p o v i n e n uhradit České republice na účet Krajského soudu v Ostravě, soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 22.01.2016 v 10:58 hod. bylo zahájeno ve věci dlužníka insolvenční řízení, a to k návrhu dlužníka, který soudu navrhl, aby zdejší soud rozhodl o jeho úpadku a povolil řešení jeho úpadku oddlužením. O předmětném insolvenčním návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním došlým soudu do datové schránky dne 25.01.2016 soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5 se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 (dále jen navrhovatel ), podal návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, dle nějž může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Konkrétně pak požádal soud, aby mohl provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 067 EX 140821/08, která je nařízena na 27.1.2016

Navrhovatel svůj návrh odůvodnil tvrzením, že vede proti dlužníku exekuční řízení vedené pod sp.zn. 067 EX 140821/08, a to na základě exekučního titulu-pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu č. j. 19 Ro 1095/2005-1, který vydal Okresní soud v Šumperku dne 26.05.2005, a který se stal pravomocným dne 28.06.2005 a vykonatelným dne 28.06.2005. V rámci shora uvedeného exekučního řízení vydal navrhovatel dne 26.10.2009 exekuční příkaz č. j. 067 EX 140821/08-21, kterým rozhodl o prodeji spoluvlastnického podílu povinného ve výši ideální 1/2 na nemovitých věcech: bytová jednotka č. 1717/7 v budově bytového domu č.p. 1717, stojícího na pozemku parc. č. st. 3315 (LV 3323), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 460/10000 na společných částech bytového domu č.p. 1717 a pozemku parc. č. St. 3315, byt zapsán na listu vlastnictví 5633 pro okres Šumperk, obec Šumperk a katastrální území Šumperk, podíl zapsán na listu vlastnictví č. 3323 pro okres Šumperk, obec Šumperk a katastrální území Šumperk (dále jen spoluvlastnický podíl na nemovité věci). V rámci exekučního řízení učinil soudní exekutor další kroky směřující k prodeji spoluvlastnického podílu na nemovité věci, když usnesením č. j. 067 EX 140821/08-124 ze dne 11.08.2014 určil cenu spoluvlastnického podílu povinného na nemovité věci. Proti tomuto usnesení podal povinný včasné odvolání, když napadené usnesení soudního exekutora potvrdil Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením č. j. 40 Co 560/2014-131 ze dne 29.09.2014. Dražební vyhláškou č. j. 067 EX 140821/08-149 ze dne 14.10.2015 bylo nařízeno dražební jednání na den 25.11.2015. Dne 24.11.2015, tedy pouhý den před nařízenou dražbou spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech, bylo na návrh povinného u Krajského soudu v Ostravě zahájeno insolvenční řízení sp. zn. KSOS 40 INS 29168/2015. Tato skutečnost měla za následek odročení dražebního jednání původně nařízeného na den 25.11.2015 na neurčito. Následně byl insolvenční návrh povinného usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 40 INS 29168/2015-A4 ze dne 08.12.2015 odmítnut s odůvodněním, že v daném případě podání dlužníka neobsahuje rozhodující skutečnosti, které by osvědčovaly úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Po skončení insolvenčního řízení byl usnesením č. j. 067 EX 140821/08-266 ze dne 10.12.2015 stanoven nový termín dražby, a to na den 27.01.2016. S ohledem na opětovný návrh povinného ze dne 22.01.2016, kdy insolvenční řízení je zahájeno u zdejšího soudu pod sp. zn., hrozí, že i dražební jednání nařízené na den 27.01.2016 bude odročeno. Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinného sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení, když je zjevné, že insolvenční návrhy jsou podávány v průběhu exekučního řízení bezprostředně před termínem dražby, zjevně tedy s úmyslem povinného zamezit provedení dražby a rovněž s ohledem na skutečnost, že povinný již v předchozím průběhu exekučního řízení neúspěšně využil opravný prostředek směřující k oddálení dražby, když se odvolal proti usnesení, kterým byla stanovena cena draženého spoluvlastnického podílu na nemovité věci.

Je zcela zřejmé, že povinný podává insolvenční návrhy vždy a jen v souvislosti s nařízenou dražbou, konkrétně těsně před zahájením dražby. Z výše uvedeného dále vyplývá, že dlužník o nařízené exekuci dlouhodobě ví, insolvenční návrh podává vždy bezprostředně před zahájením dražby tak, aby insolvenční řízení nevedlo směrem k prohlášení úpadku a ochraně před věřiteli v zájmu spravedlivého uspořádání mezi věřiteli a dlužníkem, ale s účelem zmařit nařízenou dražbu. Navrhovatel proto navrhuje, aby soud vydal usnesení o nařízení předběžného opatření, kterým by podanému insolvenčnímu návrhu omezil účinky dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ, když předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů na uspokojení vymahatelných pohledávek a tento postup je založen na důvodech zvláštního zřetele hodných.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:

-výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného dle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Z úřední činnosti je soudu známo, že dlužník na sebe v minulosti již podal insolvenční návrh, a to dne 23.11.2015 (insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 40 INS 29168/2015). Insolvenční návrh byl dne 08.12.2015 usnesením zdejšího soudu č.j. KSOS 40 INS 29168/2015-A4 odmítnut v souladu s ust. § 128 odst. 1 IZ, neboť neobsahoval rozhodující skutečnosti, které by odůvodňovaly úpadek dlužníka. Usnesení napadl dlužník dne 17.12.2015 včasným odvoláním. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 VSOL 6/2016 ze dne 14.01.2016 vrchní soud usnesení zdejšího soudu č. j. KSOS 40 INS 29168/2015-A4 ze dne 08.12.2015 jako věcně správné potvrdil. Rozhodnutí VS v Olomouci dosud nebylo dlužníku doručeno, zveřejněno bylo dne 14.01.2016.

Dne 22.01.2016 podává dlužník další insolvenční návrh. Soud při rozhodování o předběžném opatření vycházel z důvodové zprávy zákona č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, dle které je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, které mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem

(blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Dle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů vhodných zvláštního zřetele předběžným opatřením, a způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. provést exekuci (s omezením nastaveným tak, aby výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení). Důvody hodné zvláštního zřetele tak mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí i o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil a dalo by se očekávat, např. vhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět, popřípadě, že opět dojde k odmítnutí insolvečního návrhu pro vady (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. 3 VSOL 355/2013-A19 ze dne 19.07.2013).

Na základě tvrzení uvedených v návrhu na vydání předběžného opatření a na základě zjištěných skutečností ze spisu zdejšího soudu sp. zn. KSOS 40 INS 29168/2015 má soud za to, že v dané věci se jedná právě o takový případ účelového jednání dlužníka, a z tohoto důvodu soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl, neboť ani v nyní projednávaném insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn.nelze ke dni rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření jednoznačně uzavřít, zda návrh na zahájení insolvenčního řízení bude věcně projednatelný či nikoli. Nařízení předběžného opatření rovněž neodporuje společnému zájmu věřitelů, když výtěžek dosažený zpeněžením bude po celou dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 40 INS 1430/2016 k dispozici v tomto řízení.

Výrokem II. soud zavázal navrhovatele k úhradě soudního poplatku z návrhu na nařízení předběžného opatření, a to ve výši 1.000,-Kč na účet České republiky-Krajského soudu v Ostravě, a to dle položky 5 Sazebníku poplatků zákona č. 549/1991 Sb. s tím, že soudní poplatek je povinen navrhovatel zaplatit do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e m o ž n o podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne, kdy usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Účinky spojené s tímto předběžným opatřením trvají do právní moci rozhodnutí o úpadku.

V Ostravě dne 26.01.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Walderová v. r. Dagmar Kebísková samosoudkyně