KSOS 40 INS 13443/2015-A7
Číslo jednací: KSOS 40 INS 13443/2015-A7

Usnese ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšším soudním úředníkem Pavlem Škrabalem v insolvenční věci dlužníka: Daniel anonymizovano , anonymizovano , nám. Republiky 1643/2, 787 01 Šumperk, korespondenční adresa: Temenická 13, 787 01 Šumperk, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSOS 40 INS 13443/2015-A5 ze dne 16.06.2015

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.06.2015, č.j. KSOS 40 INS 13443/2015-A5, se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka ze dne 25.05.2015 se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16.06.2015, č.j.-A5, soud dle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 25.05.2015, neboť dospěl k závěru, že dlužník neprokázal, že má více věřitelů a neuvedl tak rozhodující skutečnost, která by osvědčovala jeho úpadek. Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že má dva závazky u dvou věřitelů v celkové výši 350.069,86 Kč. Z předloženého seznamu závazků soud akceptoval pouze závazek dlužníka vůči GE Money Bank, a.s. ve výši 330.069,86 Kč. Druhý závazek dlužníka byl doložen Smlouvou o zápůjčce peněz ze dne 01.02.2013, která byla uzavřena v souladu s ust. § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle názoru soudu dne 01.02.2013 nemohla být uzavřena smlouva o zápůjčce peněz dle uvedeného zákona, neboť tento vstoupil v účinnost až 01.01.2014. Soud proto považoval tento závazek za fiktivní a uvedený pouze za účelem doložení skutečnosti, že dlužník má vice věřitelů. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo dlužníku doručeno dne 22.06.2015.

Dne 02.07.2015 soud obdržel včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník uvedl, že předmětná půjčka peněz opravdu vznikla v uvedeném datu, ale dohoda byla uzavřena pouze ústně. V době kdy dlužník podával insolvenční návrh, potřeboval doložit uvedenou půjčku písemně k prokázání její existence, našel si tedy na internetu vzor půjčky a vyplnil ji podle dat, kdy půjčka skutečně vznikla a kdy úhrady opravdu proběhly. Datum účinnosti zákoníku, na který se vzor odvolával, dlužník nekontroloval. Dlužníkovi šlo především o doložení půjčky. Dlužník dále předložil čestné prohlášení věřitele Tomáše anonymizovano , s nímž byla předmětná půjčka sjednána, o tom, že dne 01.02.2013 půjčil dlužníkovi částku 20.000,-Kč a o splatnosti závazku uzavřel s dlužníkem ústní dohodu. K prokázání existence dluhu byla Smlouva o zápůjčce peněz sepsána později podle skutečných dat, kdy závazek vznikl.

Soud na základě nových tvrzení dlužníka akceptoval jeho závazek vůči věřiteli Tomáši anonymizovano ve výši 15.300,-Kč a má tak za to, že dlužník prokázal, že má více věřitelů. Odpadl tak důvod, pro který došlo k odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, soud za použití citovaného ust. § 95 IZ zcela vyhověl odvolání dlužníka a změnil napadené rozhodnutí tak, že insolvenční návrh dlužníka ze dne 25.05.2015 se neodmítá. Po právní moci tohoto usnesení bude soud v řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 14.07.2015

Za správnost vyhotovení: Pavel Š k r a b a l , v.r. Gabriela Skupinová vyšší soudní úředník

IVO2d