KSOS 40 INS 10965/2015-B9
Číslo jednací: KSOS 40 INS 10965/2015-B9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci dlužníků: a) Libor anonymizovano , r.č. 680829/1567, b) Ludmila anonymizovano , anonymizovano , IČO 45233527, oba bytem Na Orátě 414, 783 61 Hlubočky

tak to :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí:

bytová jednotka č. 414/21 v budově č. p. 414 postavené na pozemku p. č. 1527 a spoluvlastnický podíl o velikosti 341/5300 na společných částech budovy č. p. 414 postavené na pozemku p. č. 1527, vše zapsáno na LV 1307 a LV 2156 pro k.ú. a obec Hlubočky u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, které jsou uvedeny v soupisu majetkové podstaty ze dne 08.12.2015 v části Nezajištěný majetek nemovitý jako položka n1, tak, že tento majetek může nabýt do vlastnictví pan Vojtěch anonymizovano , anonymizovano , Na Orátě 414, 783 61 Hlubočky.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 03.12.2015 požádal syn výše uvedených dlužníků, pan Vojtěch anonymizovano , o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí, které jsou specifikovány ve výroku tohoto usnesení. Žadatel uvedl, že má zájem o koupi výše uvedených nemovitých věcí za kupní cenu ve výši 800.000,-Kč, kupní cenu uhradí před podpisem kupní smlouvy a nad rámec kupní ceny uhradí i daň z nabytí nemovitých věcí. Tento postup urychlí průběh insolvenčního řízení, nevzniknou téměř žádné náklady na zpeněžení ani náklady související se správou majetkové podstaty. V případě prodeje za uvedenou kupní cenu budou všichni přihlášení věřitelé zcela uspokojení.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Na základě žadatelem uvedených okolností soud (současně jako věřitelský orgán) dospěl k závěru, že v tomto případě lze výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit.

Po uče ní :

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze žadatel.

V Ostravě dne 16.12.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Walderová v. r. Dagmar Ke anonymizovano samosoudkyně

IVO2d