KSOS 39 INS 8760/2015-A12
Číslo jednací: KSOS 39 INS 8760/2015-A12

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka: Renáta anonymizovano , anonymizovano , Mošnerova 1308/16c, 779 00, Olomouc-Nová Ulice, o insolvenčním návrhu

t a k t o:

I. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 17.4.2015 č.j.: KSOS 39 INS 8760/2015-A3 s e z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení ve věci dlužníka: Renáta anonymizovano , anonymizovano , Mošnerova 1308/16c, 779 00, Olomouc-Nová Ulice, s e z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 2.4.2015 se dlužník domáhal zjištění úpadku a povolení řešení úpadku oddlužením. Insolvenční návrh byl podán na stanoveném formuláři Návrh na povolení oddlužení , který však nebyl řádně vyplněn.

Usnesením ze dne 17.4.2015 č.j.:-A3 insolvenční soud insolvenční návrh odmítl. Dlužník se podáním ze dne 11.5.2015 proti odmítnutí návrhu odvolal.

Podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 3.7.2015 vzal navrhovatel svůj insolvenční návrh v celém rozsahu zpět.

Dle ust. § 129 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Dle ust. § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ke dni doručení zpětvzetí insolvenčnímu soudu dosud nenabylo právní moci, soud dle ust. § 130 odst. 1 IZ rozhodnutí zrušil a v souladu s ust. § 130 odst. 1 IZ rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel, a to do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22.7.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Bc. Jana Fussová asistentka soudce