KSOS 39 INS 7239/2013-A16
Číslo jednací: KSOS 39 INS 7239/2013-A16

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: MORAVSKOSLEZSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., IČ: 25853520, Pobialova 14/819, 702 00 Ostrava a insolvenčního věřitele: Dezavi Cz s.r.o., IČ 28612604, Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1, Nové Město, o návrhu Mgr. Pavly Fučíkové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00 (dále jen navrhovatel), na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Pavle Fučíkové, Exekutorský úřad Ostrava, se umožňuje nařídit dražbu a provést exekuci prodejem nemovitostí povinného č. 1 vedenou pod sp.zn. 024 EX 2063/10 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 39 INS 7239/2013 k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem věřitele Dezavi Cz s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 -Nové Město, PSČ 110 00, IČ: 28612604, doručeným soudu dne 14.3.2013, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením soudu ze dne 27.3.2013, č.j. KSOS 39 INS 7239/2013-A4, byl tento návrh ze dne 14.3.2013 odmítnut a rozhodnuto o nákladech insolvenčního řízení. K odvolání věřitele odvolací soud usnesením ze dne 30.10.2013, č.j. 1 VSOL 975/2013-A12 prvostupňové rozhodnutí změnil tak, že insolvenční návrh věřitele ze dne 14.3.2013 se neodmítá. V závěrech odůvodnění svého rozhodnutí Vrchní soud v Olomouci dále poukázal především na nutnost prověření, zda navrhovatel ke svému návrhu předložil i přihlášku svých pohledávek, která dosud ke dni rozhodnutí odvolacího soudu nebyla zveřejněna.

Podáním ze dne 19.11.2013 doručeným soudu téhož dne podal navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle kterého může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, konkrétně v dané věci umožnit dražbu a provést exekuci prodejem nemovitostí povinného č. 1, vedenou pod sp. zn. 024 EX 2063/10 s omezením dispozice výtěžku dosaženého zpeněžením pro insolvenční řízení.

Navrhovatel v rámci exekučního řízení vede proti povinnému (dlužníku) exekuci pod sp.zn. 024 EX 2063/10, přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 49 EXE 11184/2010-14 ze dne 23.6.2010, právní moci toto rozhodnutí nabylo dne 2.10.2010. Usnesením ze dne 19.8.2011, č.j. 024 EX 2063/10-151 navrhovatel nařídil dražbu nemovitostí (spoluvlastnického podílu dlužníka specifikovaného v dražební vyhlášce), kterou usnesením ze dne 21.10.2011 odročil na 24.11.2011. Dne 23.11.2011 byl věřitelem, společností Dezavi Cz s.r.o. podán insolvenční návrh vůči dlužníku, vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 39 INS 21631/2011. S ohledem na zahájení insolvenčního řízení bylo dražební jednání odročeno na neurčito. Uvedené insolvenční řízení bylo pro nezaplacení zálohy zastaveno. Pro možnost pokračování v exekuci byla dražební vyhláškou ze dne 14.6.2012 opětovně nařízena dražba předmětných nemovitostí dlužníka na 6.9.2012. Dne 9.8.2012 podal tentýž věřitel Dezavi Cz s.r.o. opětovně insolvenční návrh vůči dlužníku vedený pod sp. zn. KSOS 39 INS 19325/2012, což mělo za následek opětovné odročení dražebního jednání. Insolvenční návrh byl usnesením ze dne 20.8.2012, č.j. KSOS 39 INS 19325/2012-A4 odmítnut. Pro opětovnou možnost pokračování v exekuci byla dražba předmětných nemovitostí dlužníka usnesením ze dne 22.11.2012 č.j. 024 EX 2063/10-314 nařízena na 14.3.2013, přičemž počátek registrace účastníků k dražbě byl stanoven na 12.30 hod. Dne 14.3.2013 v 10.41 hod. byl věřitelem Dezavi Cz s.r.o. podán třetí insolvenční návrh vůči dlužníku.

S ohledem na shora uvedené má navrhovatel za to, že jsou zde dány důvody zvláštního zřetele hodné jak má na mysli ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ a navrhl, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, neboť je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčních návrhů je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinného a zneužití transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmů třetích osob. Je rovněž zjevné, že předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde-li ke zjištění úpadku dlužníka, vydá soudní exekutor výtěžek zpeněžení k dispozici insolvenčnímu řízení.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Z rejstříkové databáze insolvenčního soudu vyplývá, že na majetek dlužníka byly totožným věřitelem podány již tři insolvenční návrhy a to za okolností popsaných navrhovatelem. První insolvenční řízení bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, druhý návrh byl odmínut dle ust.§ 128 IZ a ke shodnému postupu soudu došlo i v případě třetího insolvenčního návrhu. Přestože k odvolání věřitele v této insolvenční věci odvolací soud změnil rozhodnutí prvostupňového soudu tak, že se insolvenční návrh ze dne 14.3.2013 neodmítá, poukázal zejména na nutnost prověření, zda věřitel s insolvenčním návrhem zároveň podal i přihlášku svých pohledávek za dlužníkem. V dané věci věřitel povinnost uloženou mu ust. § 105 IZ nesplnil a s ohledem na tuto skutečnost bude vyzván postupem dle § 128 odst. 2 IZ k doplnění svého návrhu. Vzhledem k tomu, že věřitel ani v žádném z předchozích insolvečních řízeních nepostupoval dle § 105 IZ a k návrhu nepřipojil svou přihlášku splatné pohledávky za dlužníkem, a neučiní-li tak ani v tomto případě, dojde opět k odmítnutí již třetího insolvenčního návrhu. Za daného stavu soud s odkazem na důvodovou zprávu k zákonu č. 334/2012 Sb. a rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.7.2013, č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření vyhovět lze. Rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření, kterým z důvodů hodných zvláštního zřetele omezí některý z účinků zahájení insolvenčního řízení, je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob. Může jít o záměr sledovaný samotným dlužníkem nebo jiným insolvenčním věřitelem. Právě v chování insolvenčního věřitele, který opakovanými insolvenčními návrhy podávanými v době těsně před nařízenými dražbami nemovitostí dlužníka za účelem zabránit tak probíhající exekuci, spatřuje soud důvody hodné zvláštního zřetele, pro které způsobem stanoveným v předběžném opatření omezil účinky zakotvené v ust. § 109 odst.l písm.c) IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu osudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 22.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Ivana Musialová samosoudkyně