KSOS 39 INS 7021/2011-A9
Číslo jednací: KSOS 39 INS 7021/2011-A9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Josef anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nám. Svobody 1963/4, 750 02 Přerov, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.4.2011 č.j. KSOS 39 INS 7021/2011-A3 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 26.4.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením. V návrhu uvedl, že má 6 věřitelů, kterým není schopen splácet peněžité závazky déle než 3 měsíce. Své závazky vyčíslil na 420.772,95 Kč. Jeho příjmem je mzda ve výši 12.024,-Kč. Uvedený příjem byl pro povolení oddlužení nedostačující, neboť dlužník nedosahoval zákonného předpokladu plnění závazků alespoň v 30% jejich rozsahu. Soud vyzval k v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, (dále jen IZ ) dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že lze důvodně očekávat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek a věřitelé s nižším plněním nevyslovili souhlas.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny usnesení o povinnosti uhradit zálohu s odůvodněním, že svůj příjem doplnil o další příjem, a to z dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu neurčitou, na základě které mu vzniká nárok na odměnu ve výši 2.500,-Kč měsíčně. tj. po odečtení zákonných odvodů (pojistné, daň) 2.224,-Kč.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení v podobě nedostatečných příjmů dlužníka a je zde důvodný předpoklad, že při povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uhradí minimální zákonnou požadovanou hranici 30% svých závazků. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to,

že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 6.6.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Ivana Musialová samosoudkyně