KSOS 39 INS 6622/2012-A6
Číslo jednací: KSOS 39 INS 6622/2012-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka: OSTAX, spol. s r.o., IČ 47150378, 757 01, Jarcová 71, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele: TRANSSPED, spol. s r.o., IČ 62027255, Slovanská 161, 560 02, Česká Třebová

t a k t o:

I. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 27.3.2012 č.j.: KSOS 39 INS 6622/2012-A3 s e z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení ve věci dlužníka: OSTAX, spol. s r.o., IČ 47150378, 757 01, Jarcová 71, s e z a s t a v u j e.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 20.3.2012 se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka, s odůvodněním, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 18.000,-Kč s příslušenstvím za provedenou přepravu na základě smlouvy o přepravě č. 23/2011 ze dne 14.9.2011.

Usnesením ze dne 27.3.2012 č.j.:-A3 insolvenční soud insolvenční návrh odmítl.

Podáním ze dne 22.3.2012, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 26.3.2012, vzal věřitel-navrhovatel svůj insolvenční návrh v celém rozsahu zpět.

Dle ust. § 129 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Dle ust. § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ke dni doručení zpětvzetí insolvenčnímu soudu dosud nenabylo právní moci, soud dle ust. § 130 odst. 1 IZ rozhodnutí zrušil a v souladu s ust. § 130 odst. 1 IZ rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

Dle ustanovení § 146 odst. 3 z. č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu v platném znění, je navrhovatel povinen nahradit ostatním účastníkům řízení jejich náklady, jestliže soud odmítne návrh na zahájení řízení. Z důvodu, že dlužníkovi v souvislosti s vedením insolvenčního řízení žádné náklady nevznikly, nepřiznal mu soud náhradu nákladů řízení

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel, a to do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 4.4.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Ivana Musialová asistentka soudce