KSOS 39 INS 4664/2010
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 39 INS 4664/2010Ze dne: Krajský soud Ostrava Naše spis.zn.: 3 VSOL 240/2013-P10-19 Havlíčkovo nábřeží 3 4 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 OSTRAVA telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.iustice.cz

Datum: 11.4.2013

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis o přihlášce pohledávky č. P-10 věřitele Ústav finančních služeb, a.s., IČ 49967011, se sídlem Kollárova 9, Prostějov, bez rozhodnutí o podání ze dne

12.11.2012, kterě soud prvního stupně posoudil jako odvolání.

Podání ze dne 12.11.2012 za věřitele Ústav finančních služeb, a.s. podepsal jeho označený zástupce Mgr. Marek Prchlík. Dosud však ve spise není založena procesní plná moc, udělená věřitelem označeněmu zástupci, a bude na soudu prvního stupně, aby tento nedostatek odstranil (§ 104 odst. 2, § 210 odst. 2 o.s.ř.).

Podle jeho obsahu není v podání ze dne 12.11.2012 namítáno, že soud neměl rozhodnout o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele Ústav finančních služeb, a.s. ohledně částky 16.113.337,73 Kč, ale to, že z výrokově části usnesení přesně nevyplývá, kterých dílčích pohledávek se týká. Proto není jasně, zda tímto podáním skutečně věřitel mínil podat odvolání, či zda se jím domáhá opravy výrokově části usnesení (§ 164 o.s.ř.) tak, aby bylo zcela zřejmě, že usnesení se týká těch dílčích pohledávek, ohledně kterých vzal svou přihlášku pohledávky zpět podáním ze dne 29.10.2012, jenž za něj učinil rovněž označený zástupce Mgr. Marek Prchlík.

Bude proto nezbytně, aby soud usnesením (obsahujícím ve vztahu knedoložení průkazu zastoupení poučení o následcích) vyzval věřitele i jeho označeněho zástupce nejen k předložení procesní plně moci, ale takě ke sdělení, zda proti usnesení soudu prvního stupně skutečně mínil podat odvolání, či zda se pokračování 23 VSOL 240/2013-P10-19 podáním ze dne 12.11.2012 domáhá opravy jeho výroku o uvedení jednotlivých dílčích pohledávek, ohledně kterých vzal svou přihlášku zpět, včetně jejich výše.

Po provedení shora naznačených úkonů, případně po tě, co bude najisto postaveno, že podáním ze dne 12.11.2012 se věřitel mínil odvolat, bude případně možno spis s novou předkládací zprávou předložit odvolacímu soudu.

VRCHNÍ souo v OLOMOUCI Masarykova 1 P.O. Box 208 771 00 Olomouc

JUDr. Radka Panáčková, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá