KSOS 39 INS 4028/2011-B35
č. j. KSOS 39 INS 4028/2011-B35

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci

dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem 1. máje 1836, 738 01, Frýdek-Místek

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, o vyslovení souhlasu s uzavřením kupní smlouvy

takto:

I. Soud povoluje paní Daně anonymizovano , anonymizovano , bytem Skalice 47, 738 01 Frýdek-Místek, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 3. 5. 2011 pod poř. číslem 6. na č.l. B3 insolvenčního spisu: -podíl o velikosti ideální velikosti 1/2 na pozemku p. č. 1240/9, ostatní plocha, jiná plocha, -podíl o velikosti ideální velikosti 1/2 na pozemku p. č. 1241/5, ostatní plocha, jiná plocha, -podíl o velikosti ideální velikosti 1/2 na pozemku p. č. 1262/1, pozemek ve zjednodušené evidenci, vše zapsáno na LV č. 38, vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, vedené pro katastrální území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. II. Soud vyslovuje souhlas s prodejem výše specifikovaného majetku mimo dražbu přímým prodejem paní Daně anonymizovano , naro anonymizovano , bytem Skalice 47, 738 01 Frýdek-Místek, za kupní cenu 94 615,00 Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena předem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy. III. Insolvenční správce předloží neprodleně soudu k založení do insolvenčního spisu a ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku písemnosti, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 18. 1. 2018 požádal insolvenční správce soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka výše specifikovaných nemovitostí a vyslovení souhlasu s uzavřením kupní smlouvy se zájemkyní paní Danou anonymizovano , jako spoluvlastníkem nemovité věci, za kupní cenu ve výši 94 615,00 Kč. Svou žádost insolvenční správce odůvodnil tím, že v souladu s usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 4028/2011-B29 ze dne 13. 12. 2016 vyhlásil výběrové řízení na prodej nemovitého majetku

Shodu s prvopisem potvrzuje Anežka Mikulášková isir.justi ce.cz

2správce cenovou nabídku. Po téměř roce trvání výběrového řízení byla k rukám insolvenčního správce doručena jediná cenová nabídka, učiněná spoluvlastníkem nemovité věci a to paní Danuší anonymizovano , ve výši 94 615,00 Kč, kdy tato nabízená cena odpovídá ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem. Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Dle ustanovení § 289 odst. 1, věta první IZ může insolvenční správce prodej mimo dražbu uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Soud postupoval v souladu s ustanovením § 289 IZ a udělil správci souhlas s uzavřením kupní smlouvy k prodeji předmětných nemovitostí, přičemž tento souhlas je i souhlasem věřitelského orgánu, jehož funkci soud v tomto insolvenčním řízení vykonává.

Poučení:

Proti výroku I. může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 295 odst. 3 IZ).

Proti výroku II.a III. není odvolání přípustné.

Ostrava 6. 2. 2018

JUDr. Judita Tománková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Anežka Mikulášková