KSOS 39 INS 3807/2013-A7
Číslo jednací: KSOS 39 INS 3807/2013-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , IČ 18081576, 789 01, Chromeč 120 o insolvenčním návrhu věřitele: MOTOHAUS, a.s., IČ 25816071, Ostravská 586/4, 736 01, Havířov-Šumbark

t a k t o:

I. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 8.3.2013 č.j.KSOS 39 INS 3807/2013-A4 s e z r u š u j e.

II. Insolvenční řízení ve věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , IČ 18081576, 789 01, Chromeč 120, s e z a s t a v u j e.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu insolvenčního řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 11.2.2013 se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek.

Usnesením ze dne 8.3.2012 č.j.:-A4 insolvenční soud insolvenční návrh odmítl.

Podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 7.3.2013 vzal věřitel-navrhovatel svůj insolvenční návrh v celém rozsahu zpět.

Dle ust. § 129 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Dle ust. § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu ke dni doručení zpětvzetí insolvenčnímu soudu dosud nenabylo právní moci, soud dle ust. § 130 odst. 1 IZ rozhodnutí zrušil a v souladu s ust. § 130 odst. 1 IZ rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

Dle ustanovení § 146 odst. 3 z. č. 99/1963 Sb., Občanského soudního řádu v platném znění, je navrhovatel povinen nahradit ostatním účastníkům řízení jejich náklady, jestliže soud odmítne návrh na zahájení řízení. Z důvodu, že dlužníkovi v souvislosti s vedením insolvenčního řízení žádné náklady nevznikly, nepřiznal mu soud náhradu nákladů řízení

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel, a to do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 12.3.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Ivana Musialová asistentka soudce