KSOS 39 INS 34297/2013-B8
Číslo jednací: KSOS 39 INS 34297/2013-B8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Lucií Stokláskovou v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Pastvisku 1501/20, Opava-Kateřinky, PSČ: 747 05 o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e navrhovatelce, paní Markétě Stanovské, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 23.4.2014 pod polož. č. 1. a), b) a polož. č. 3. na č.l. B2 insolvenčního spisu:

1) podíl ve výši 1/2 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, katastrální území a obec Hlubočec, na LV č. 153: -pozemek parc. č. St. 135, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, -rodinný dům č.p. 127 na pozemku parc.č. St. 135, -pozemku parc. č. 736/5, zahrada o výměře 852 m2.

2) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava, na LV č. 5617 a LV č. 5604: -pozemek parc. č. 1079/288 zahrada o výměře 60 m2, -podíl o velikosti 1/16 na pozemku parc. č. 1079/283 o výměře 368 m2.

3) movitý majetek: lednička, rok pořízení 2012 pračka, rok pořízení 2012 televizor, rok pořízení 2009 rádio, rok pořízení 2003 plynový sporák, rok pořízení 2002

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 17.7.2014 požádala dcera dlužnice, paní Markéta Stanovská, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovité i movité věci specifikované ve výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 13.8.2014

Za správnost vyhotovení: Lucie Stoklásková, v.r. Jana Jarošová vyšší soudní úřednice

IVO2d