KSOS 39 INS 31566/2012-A7
Číslo jednací: KSOS 39 INS 31566/2012-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano , Třída Hrdinů 212/1, 795 01, Rýmařov, zast. Mgr. Petr Polách, advokát se sídlem Koliště 55, 602 00, Brno, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.1.2013 č.j. KSOS 39 INS 31566/2012-A5 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 13.12.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením. V návrhu uvedl, že má nezajištěné závazky ve výši 966.970,-Kč. Jeho měsíční příjem činí mzda ve výši 11.895,-Kč a má uzavřenou smlouvu o důchodu na měsíční plnění ve výši 1.350,-Kč. Má 3 vyživované osoby. Společně s dlužníkem podal insolvenční návrh jeho manžel, insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSOS 39 INS 31572/2012. Veškeré závazky dlužníka a jeho manžela jsou závazky společné, proto manželé žádali o společné řízení. Manžel dlužníka má příjem v podobě mzdy ve výši 13.811,-Kč a důchod ve výši 1.350,-Kč.

Soud vyzval k v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) v platném znění, ( dále jen IZ ) dlužnici k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že lze důvodně očekávat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek a věřitelé s nižším plněním nevyslovili souhlas.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny usnesení o povinnosti uhradit zálohu s odůvodněním, že má zajištěny další příjmy v podobě důchodu, které mu spolu s jeho příjmy ze zaměstnání umožní uhradit minimálně 30% jejích nezajištěných závazků a doložil Smlouvu o důchodu ze dne 9.1.2013 s navýšením důchodu na částku 1.850,-Kč měsíčně.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení včetně doložené Smlouvy o důchodu a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení v podobě nedostatečných příjmů dlužníka a je zde důvodný předpoklad, že při povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uhradí minimální zákonnou požadovanou hranici 30% svých závazků. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to, že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá, po právní moci tohoto usnesení bude pokračováno v insolvenčním řízení dlužníka.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 25.2.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Ivana Musialová asistentka soudce