KSOS 39 INS 31133/2014-B6
Číslo jednací: KSOS 39 INS 31133/2014-B6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: Lukáš anonymizovano , anonymizovano , Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, takto:

Výrok IV. usnesení o schválení oddlužení ze dne ze dne 17.6.2015 č.j. KSOS 31133/2014-B5 se mění takto:

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc: 1/ si ponechal částku 900,-Kč jako zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu odpovídající DPH, pokud je insolvenční správce jejím plátcem, 2/ uhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou, 3/ částku 4.160,-Kč vyplatil nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném v usnesení ze dne 17.6.2015 č.j. KSOS 31133/2014-B5, 4/ zbývající částku vyplatil dlužníkovi.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 17.6.2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a na dobu 5-ti let určil poměr uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Zároveň určil zaměstnavateli dlužníka, aby z příjmu dlužníka prováděl srážky a zasílal insolvenčnímu správci, V průběhu insolvenčního řízení insolvenční správce sdělil, že dlužník se oženil a očekává narození potomka. Vzhledem k těmto událostem má za to, že se na straně dlužníka změnily poměry, které odůvodňují postup dle § 398 odst. 4 IZ stanovení nižších měsíčních splátek. I při snížených splátkách dlužník bude schopen uhradit 100% svých závazků.

Soud vyhověl návrhu a rozhodl, že mu z příjmu bude měsíčně strhávaná částka 5.249,-Kč, z té správce uspokojí svou odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.089,-Kč a část srážky ve výši 4.160,-Kč bude rozdělena mezi věřitele. Zbývající část srážky vyplatí insolvenční správce dlužníkovi jako navýšení nezabavitelné částky. I při tomto zvýšení bude dlužník schopen uhradit 100 % svých pohledávek ve průběhu 5-ti let.

S ohledem na výše uvedené změnil soud výrok IV. rozhodnutí o schválení oddlužení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 11.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Ivana Musialová samosoudkyně