KSOS 39 INS 29940/2014-B12
Číslo jednací: KSOS 39 INS 29940/2014-B12

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Ivanou Mlčákovou v insolvenční věci dlužníka: Kamila anonymizovano , anonymizovano , bytem Václavovice, Kaštanová 612, PSČ 739 34, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e panu Vojtěchu anonymizovano , anonymizovano , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 03.02.2015, označené jako Část II Movité věci: pod položkou M1-M5 na č.l. B3 insolvenčního spisu, a to:

M1 Sedací souprava rohová + 1x křeslo, 2x taburet, oranžová barva-soubor, stáří 9 let, M2 BTV zn. Samsung-1 ks, stáří 4 roky, M3 Myčka nádobí zn. Whirpool-1 ks, stáří 12 let, M4 Lednička zn. LG-1 ks, stáří 10 let, M5 Nábytek vlastní výroby-lamino třešeň (jídelní stůl, komoda, konferenční stůl)-soubor, stáří 4 roky.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným soudu dne 17.06.2015 požádal syn dlužníka, pan Vojtěch Cvrkal, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro movité věci, ve společném jmění manželů Břetislava Cvrkala a Kamily anonymizovano , specifikované ve výroku tohoto usnesení s odůvodněním, že je osobou blízkou a má zájem o odkoupení těchto movitých věcí za správcem odhadnutou cenu, tedy 14.000,-Kč celkem. Insolvenční řízení manžela dlužnice pana Břetislava Cvrkala je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 39 INS 20043/2014.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 09.09.2015

Za správnost vyhotovení: Ivana Mlčáková, v.r. Ivana Musialová vyšší soudní úřednice