KSOS 39 INS 28075/2013-A
Číslo jednací: KSOS 39 INS 28075/2013-A 13

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem, jednajícím v zastoupení rozhodujícího soudce samosoudkyně JUDr. Judity Tománkové, v insolvenční věci dlužníka: Eduard anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Radvanice, Turgeněvova 270/14, 716 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o návrhu na předběžné opatření

Takto :

Nařizuje se předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu Opletalovi, Exekutorský úřad v Olomouci, umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 057EX 2339/09, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/8 z celku, který je ve stále zapsán jako společném jmění manželů povinné č. 1 Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Rokycanova 641/1, 716 00 Ostrava-Radvanice, a jejího bývalého manžela Eduarda anonymizovano , anonymizovano , bytem Turgeněvova 270/14, 716 00 Ostrava-Radvanice, k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí pro okres Ostrava-město, obec Ostrava a katastrální území Radvanice, na listu vlastnictví č. 1984, a to k pozemku parcela č. 559/2, zahrada a k pozemku parcela č. 562/2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 INS 28075/2013 k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka Eduarda anonymizovano (dále také jen dlužník ) na povolení oddlužení podaným u Krajského soudu v Praze dne 9.10.2013 (tam vedeným pod sp. zn. KSPH 41 INS 28075/2013) bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 28075/2013-A7 ze dne 10.10.2013, výrokem I. usnesení vyslovil Krajský soud v Praze svou místní nepříslušnost a výrokem II. usnesení rozhodl dále o postoupení věci příslušnému Krajskému soudu v Ostravě. Usnesení ze dne 10.10.2013 nabylo dnem 19.11.2013 právní moci.

Návrhem na povolení oddlužení dlužník ze dne 9.10.2013 opakovaně (dlužník dříve zahájil řízení o povolení oddlužení vedené soudem pod sp. zn. 39 INS 24636/2012, řízení bylo zastaveno z důvodu nezaplacení zálohy dlužníkem) navrhl zjištění úpadku dlužníka a jako způsob úpadku navrhl oddlužení.

Usnesením soudu jč. 39 INS 24636/2012-A11 ze dne 17.1.2014 byl dlužník vyzván k opravě, doplnění insolvenčního návrhu, s tím, že v případě neodstranění vad návrhu, soud návrh odmítne. Vady insolvenčního návrhu dlužníkem dosud nebyly odstraněny.

Návrhem na vydání předběžného opatření ze dne 20.1.2014 navrhl Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor, Exekutorský úřad v Olomouci, Pavelčáková 14 (dále také jen navrhovatel ) vydání předběžného opatření, že : Nařizuje se předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu Opletalovi, Exekutorský úřad v Olomouci, umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 057EX 2339/09, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/8 z celku, který je ve stále zapsán jako společném jmění manželů povinné č. 1 Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Rokycanova 641/1, 716 00 Ostrava-Radvanice, a jejího bývalého manžela Eduarda anonymizovano , anonymizovano , bytem Turgeněvova 270/14, 716 00 Ostrava-Radvanice, k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí pro okres Ostrava-město, obec Ostrava a katastrální území Radvanice, na listu vlastnictví č. 1984, a to k pozemku parcela č. 559/2, zahrada a k pozemku parcela č. 562/2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně všech součástí a příslušenství, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 INS 28075/2013 k dispozici v tomto řízení.

Návrh na vydání předběžného opatření odůvodnil navrhovatel následujícími skutečnostmi:

-Označený soudní exekutor vede řízení ve věci dlužníka a navrhovatele Eduarda anonymizovano , anonymizovano , anonymizovano , IČO 42068509, bytem Ostrava Radvanice, Turgeněvova 270/14, 71600, oprávněného AB-CREDIT a.s., IČO 40522610, se sídlem Na Pankráci 1658, Praha 4, 14021 a povinných 1. Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Rokycanova 1, 71600 a 2. Vlasta anonymizovano , anonymizovano , bytem Turgeněvova 270/14, Ostrava Radvanice, 71600.

-Dne 29.8.2013 potvrdil Krajský soud v Ostravě č.j. 66 Co 361/2013-218 dražební vyhlášku, vydanou soudním exekutorem Mgr. Ing. Radimem Opletalem, Exekutorský úřad v Olomouci, pod č.j. 057 EX 2339/09-156. Soudní exekutor proto vydal dne 19.12.2013 usnesení č.j. 057 EX 2339/09-232, kterým stanovil nový termín dražebního jednání na den 29.1.2014 na elektronickém dražebním portále www.eurodrazby.cz

-V rámci tohoto dražebního jednání mají být draženy jako jeden celek spoluvlastnické podíly povinných k nemovitostem. Jedná se o spoluvlastnické podíly k těmto nemovitostem: Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro okres Ostrava-město, obec Ostrava a katastrální území Radvanice, na listu vlastnictví č. 1984, a to pozemky parcela 559/2 druh pozemku Zahrada a 562/2 druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří včetně všech součástí a příslušenství.

-Předmětem dražby měl být: a) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 z celku ve vlastnictví povinného č. 2 Vlasty anonymizovano , b) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4/8 z celku, který je ve na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí stále zapsán jako společné jmění manželů povinné č. 1 Jarmily anonymizovano a jejího bývalého manžela Eduarda anonymizovano , celkem tedy předmět dražby by měl tvořit spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5/8 k výše uvedeným nemovitostem.

-Účastníkem exekučního řízení 057Ex 2339/09 je v části, ve které byl postižen spoluvlastnický podíl povinné Jarmily anonymizovano také její bývalý manžel Eduard anonymizovano -dlužník v insolvenčním řízení.

-Manželství povinné Jarmily anonymizovano a insolvenčního dlužníka Eduarda anonymizovano bylo dle výpisu z centrální evidence obyvatel rozvedeno dne 23.5.2009. Ve výpisu z listu vlastnictví č. 1984 pro KÚ Radvanice byl ke dni vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitostí č.j. 057EX 2339/09-26 tj. dne 20.8.2009 stále zapsáno společné jmění manželů anonymizovano , a proto došlo v souladu s platnou exekučně-právní praxí k postižení spoluvlastnického podílu na nemovitostech v rozsahu společného jmění manželů.

-Bývalý manžel povinné-insolvenční dlužník Eduard anonymizovano podal dne 9.10.2013 opětovně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (stále vedeno pod sp. zn.u Krajského soudu v Ostravě). Přestože si musel být vědom skutečnosti, že z důvodu svého bydliště by měl tento návrh podat u Krajského soudu v Ostravě, podal tento insolvenční návrh u Krajského soudu v Praze, aby tak bylo řízení o jeho návrhu co nejvíce prodlužováno o procesní postupy. Je nadevší pochybnost jasné, že tento návrh podal účelově, neboť je shodou okolností proti insolvenčnímu dlužníkovi vedeno u navrhovatele předběžného opatření exekuční řízení 057EX 409/10, kde bylo na den 10.10.2013 na 11:00 hodin nařízeno dražební jednání nemovitostí insolvenčního dlužníka na LV č. 1527 pro KÚ Mariánské Hory.

-Dle navrhovatele je dále je nadevší pochybnost jasné, že insolvenční dlužník se již jednou pokusil zmařit jiná soudní řízení, když dne 9.10.2012 podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (vedeno pod KSOS 39 INS 24636/2012 u Krajského soudu v Ostravě), přičemž toto předchozí insolvenční řízení bylo zastaveno dne 25.2.2013 z důvodu nesložení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Tento předchozí návrh insolvenčního dlužníka byl vyvolán zřejmě úmyslem oddálit nabytí právní moci usnesení o udělení příklepu č.j. 057EX 409/10-201 ze dne 20.9.2012 pro spoluvlastnický podíl k parc. č. 426/2 na LV č-73, když toto usnesení nabylo právní moci až dne 3.4.2013 tedy po ukončení předchozího insolvenčního řízení a nový insolvenční návrh fakticky neobsahuje jiné náležitosti a údaje, než návrh původní. Současně je patrné, že původní návrh byl účelový, když po splnění jeho cíle- zabránění exekučním úkonům-již dále navrhovatel o oddlužení neusiloval, když nesplnil základní povinnost-nesložil zálohu.

-Jak bylo uvedeno výše, dne 9.10.2013 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení proti insolvenčnímu dlužníkovi Eduardu anonymizovano . Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Podle § 109 odst. 1 písm. c) InsZ se se zahájením insolvenčního řízení spojuje i ten účinek, že exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

-Navrhovatel předběžného opatření má za to, že na spoluvlastnický podíl k nemovitostem, který je v dosud nevypořádaném společném jmění manželů- povinné z exekučního řízení Jarmily anonymizovano a insolvenčního dlužníka Eduarda anonymizovano , může být pohlíženo jako na jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty.

-Vzhledem k tomu, že v rámci exekučního řízení nelze provést vypořádání společného jmění manželů, je zahájené insolvenční řízení na bývalého manžela povinné- insolvenčního dlužníka Eduarda anonymizovano -překážkou, pro kterou nelze dál provádět exekuci prodejem spoluvlastnického podílu k nemovitostem a vymoci tak po povinné Jarmile anonymizovano finanční prostředky k uhrazení jejího dluhu.

-S ohledem na výše uvedené a na ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ a účinky zahájeného insolvenčního řízení, nemůže soudní exekutor v provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu k nemovitostem pokračovat a exekuci provést. Soudní exekutor, navrhovatel má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je opět snaha insolvenčního dlužníka Eduarda anonymizovano (povinného v exekuci 057EX 409/10 a bývalého manžela povinné v exekuci 05EX 2339/09) sabotovat obě exekuční řízení, ve kterých pro realizace prodeje nemovitostí dle z.č. 119/2001 SSb. v pl. zn. je navrhovatel předběžného opatření v tzv. prvním pořadí, které mu umožňuje provádět dražby nemovitostí oproti ostatním, když ostatní řízení jsou dle tohoto zákona přerušena.

-S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých úkonů dlužníka (první insolvenční návrh podán v době doručování usnesení o udělení příklepu-prodloužení přechodu vlastnictví a následné provedení rozvrhového jednání o cca 1/2 roku v exekuci 057EX 409/10, druhý insolvenční návrh podán den před dražebním jednáním rovněž v exekuci 057EX 409/10, nadto v době, kdy již bylo známo rozhodnutí odvolacího soudu do dražební vyhlášky v exekuční věci 057EX 2339/09) a s ohledem na to, že dlužník podává insolvenční návrh rovněž spojený s návrhem na povolení oddlužení, ačkoliv je mu znám předběžný závěr insolvenčního soudu o tom, že jeho úpadek nemůže být řešen oddlužením, a že jediným způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs (a v důsledku prohlášení konkursu zpeněžení majetkové podstaty-§ 283 a násl. IZ) je zřejmé, že dlužník svůj insolvenční návrh nemíní vážně a podal jej jenom proto, aby zabránil provedení exekuce, takže se dá očekávat, že i tento návrh bude vzat zpět.

-Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ. Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82, písm. b) InsZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení.

-Na závěr nutno dle navrhovatele uvést, že ani provedením dražby nemůže dojít k ohrožení insolvenčního řízení, neboť zvoleným způsobem bude získán větší výtěžek, než kdyby byl příslušný podíl, připadající na navrhovatele dražen samostatně, současně by případný výtěžek byl vydán insolvenčnímu správci nebo použit na úhradu dluhu v rámci oddlužení.

Vzhledem k-v návrhu na vydání předběžného opatření sděleným důvodům, se navrhovatel domnívá, že dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, insolvenčního zákona (dále také jen IZ ) jsou zde dány důvody zvláštního zřetele, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dané dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. V případě, že po zpeněžení majetku dlužníka a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde k zjištění úpadku dlužníka bude navrhovatel povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci a věřitelé tedy budou uspokojeni stejně, jako by došlo ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. V případě, že dojde ke zpeněžení majetku dlužníka a zároveň před rozhodnutím o úpadku bude proveden v exekučním řízení rozvrh rozdělované podstaty, opět nedojde ke zhoršení postavení věřitelů, neboť ti mají dle ust. § 336f o.s.ř. možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení a budou v exekučním řízení uspokojováni ve stejném pořadí, jako by byli uspokojováni v insolvenčním řízení s pořadím ke dni vzniku zástavního práva.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují se nepřihlíží.

Dle závěru soudu je nutno k výše označeným ustanovením insolvenčního zákona vycházet z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (té části, týkající se změny insolvenčního zákona -§ 82), podle níž je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82, písm. b/ IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení).

Z výše uvedeného lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ustanovení § 109, odst. 1, písm. c) IZ, mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán je proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět či bude soudem odmítnut z důvodu neodstranění vad insolvenčního návrhu dlužníkem.

Dlužník svůj první insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení ze dne 5.10.2012 podal u Krajského soudu v Ostravě dne 9.10.2012. Z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníkem soud usnesením j.č. 39 INS 24636/2012-A 22 ze dne 25.2.2013 řízení zastavil. Návrhem dlužníka na povolení oddlužení ze dne 4.10.2013 podaným u Krajského soudu v Praze dne 9.10.2013 (dříve vedeným pod sp. zn. KSPH 41 INS 28075/2013) bylo zahájeno opětovně insolvenční řízení dlužníka.

Další insolvenční návrh dlužníka ze dne 4.10.2013 podaný dne 9.10.2013 trpí vadami, jejiž neodstraněním dlužník možně vede soud k odmítnutí insolvenčního návrhu. Z pohledu dřívější právní znalosti dlužníka je namístě klást rovněž otázku, z jakého důvodu podal dlužník svůj insolvenční návrh u Krajského soudu v Praze a nikoliv u stále místně i věcně příslušného Krajského soudu v Ostravě, který již dříve shodné insolvenční řízení dlužníka vedl.

S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých procesních úkonů dlužníka (v řízení vedeném pod sp. zn. 39 INS 24636/2012 a sp. zn. 39 INS 28075/2013), s ohledem na to, že dlužník podává insolvenční návrh rovněž spojený s návrhem na povolení oddlužení, ačkoliv je mu znám předběžný závěr insolvenčního soudu o tom, že jeho úpadek nemůže být řešen oddlužením, a že jediným způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs (a v důsledku prohlášení konkursu zpeněžení majetkové podstaty-§ 283 a násl. IZ) a s ohledem na uváděný časový průběh a události probíhajícího exekučního řízení vedeného soudním exekutorem Mgr. Ing. Radimem Opletalem, kdy pro přesnost soud odkazuje na skutečnosti označené navrhovatelem v návrhu na vydání předběžného opatření (viz odůvodnění výše), má soud za to, že jsou naplněny požadavky dané ust. § § 82 odst. 2 písm. b) IZ dále k ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ. Soud z uvedených důvodů posoudil návrh na vydání předběžného opatření jako důvodný, tomu v plném rozsahu vyhověl, a to se stanovenou blokační podmínkou vůči probíhajícímu insolvenčnímu řízení vedenému soudem pod sp. zn. 39 INS 28075/2013.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu, písemně dvojmo.

V Ostravě dne 22.1.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ing. Ladislav Olšar v.z. Ivana Musialová samosoudce

(zastupující soudce samosoudkyně JUDr. Judity Tománkové)