KSOS 39 INS 27596/2013-B3
Číslo jednací: KSOS 39 INS 27596/2013-B3

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano , Dr. Čejky 1518, 742 58 Příbor, o návrhu na předběžného opatření,

takto:

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

I. Žalovaní Tomáš Kroček, r.č.750311/5565, bytem Husova 291, 742 83 Klimkovice a Ing.Markéta anonymizovano , anonymizovano , bytem Husova 291, 742 83 Klimkovice jsou povinni zdržet se nakládání s družstevním podílem v Bytovém družstvu Školní 1518 Příbor, se sídlem Dr.Čejky 1518, 742 58 Příbor, IČO: 28594444, spojeného s právem nájmu bytu č. 21 o velikosti 3+1 ve IV. NP domu na ulici Dr. Čejky č.p. 1518 v Příboře.

II. Toto předběžné opatření zanikne dnem právní moci rozhodnutí o odpůrčí žalobě ze dne 10.1.2014.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Toto rozhodnutí se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Ostravě dne 14.1.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Ivana Musialová samosoudkyně