KSOS 39 INS 27366/2012-A6
Číslo jednací: KSOS 39 INS 27366/2012-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: MRT-Transport s.r.o., IČ 26871211, Jerlochovice 120, 742 45, Fulnek, zast. Mgr. Petrem Pešatem, advokátem se sídlem Přívozská 10, Ostrava, a věřitele-navrhovatele: Robin anonymizovano , anonymizovano , Smetanova 746, 743 01, Bílovec, o nařízení předběžného opatření,

t a k t o:

Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření ze dne 16.11.2012 se z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem doručeným soudu dne 16.11.2012 se dlužník domáhal vydání předběžného opatření, ve kterém by insolvenčnímu navrhovateli bylo uloženo složit jistotu k zajištění škody nebo jiné majetkové újmy, která by mohla dlužníkovi vzniknout nedůvodným zahájením insolvenčního řízení. Zároveň dlužník navrhl zamítnutí insolvenčního návrhu, který je podle něj neúplný a šikanózní, když pracovně právní závazek dlužníka vůči navrhovateli vůbec neexistuje.

Insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno návrhem věřitele doručeným soudu dne 5.11.2012. Navrhovatel se domáhal zjištění úpadku dlužníka s odůvodněním, že mu dlužník jako jeho bývalý zaměstnavatel nevyplatil mzdu za měsíc srpen a září 2012.

Usnesením ze dne 16.11.2012 č.j.-A3 byl insolvenční návrh věřitele odmítnut pro vady.

Dle § 82 odst. 1 z. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), v platném znění, ( dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit na návrh i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dle odst. 2 písm. c) citovaného ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

V posuzovaném případě soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření, neboť má za to, že poté co byl insolvenční návrh věřitele odmítnut pro vady, je vydání předběžného opatření nedůvodné. Zároveň má soud za to, že navrhovateli,který je bývalým zaměstnancem dlužníka není možné uložit složení peněžní jistoty. Jak vyplývá z výše citovaného ustanovení § 82 odst. 2 písm. c) IZ ve znění účinném od 1.11.2012 složení jistoty lze uložit pouze insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávky nespočívají jen v pracovně právních nárocích. Za situace, kdy insolvenčním navrhovatelem je bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka za dlužníkem má podobu dlužného mzdového nároku, soud nemohl vyhovět dlužníkovi a uložit navrhovateli povinnost složit peněžní jistotu. S ohledem na výše uvedené soud postupoval, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná navrhovateli a dlužníkovi běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 IZ). .

V Ostravě dne 21.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Monika Chalupová samosoudkyně