KSOS 39 INS 27175/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSOS 39 INS 27175/2012

Naše spis. zn.: 1 VSOL 946/2013-A-23 Krajskému soudu v Ostravě Vyřizuje Vladimíra Kvapilová Havlíčkovo nábř. č. 34 telefon: 585532321 728 81 Ostrava 1 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz datum: 28. ledna 2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení věci

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší spisové značky KSOS 39 INS 27175/2012, pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužníka Aleše Sznapky, k úkonům dle ustanovení § 210 odst. 2 o.s.ř.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 16.10.2013 k rozhodnutí o odvolání navrhovatele-věřitele Juraje Božoky ze dne 30. srpna 2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.6.2013, č.j.-A-14, kterým byl zamítnut insolvenční návrh tohoto navrhovatele a rozhodnuto nákladech řízení.

Na základě projednatelného odvolání vznikla insolvenčnímu navrhovateli (odvolateli) dnem podání odvolání poplatková povinnost (§ 4 odst. 1, písm. b/ zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění), jejíž výše činí 2.000 Kč podle položky 22, bod 11., v návaznosti na položku 4 bod 1. písm. c) Sazebníku poplatků.

Soud prvního stupně však v rozporu s ust. § 9 odst. 1 shora citovaného zákona poplatníka (odvolatele) k úhradě soudního poplatku za odvolání nevyzval a z předkládací zprávy nevyplývá, zda se soud prvního stupně poplatkovou povinností odvolatele zabýval a s jakým výsledkem (tzn., že zde není v uvedeném směru sdělen názor soudu prvního stupně, který by měl být překonán autoritou odvolacího soudu). Z tohoto hlediska byl proto spis předložen odvolacímu soudu předčasně.

Skutečnost, že podáním ze dne 31.12.2013 (A-22) vzal odvolatel své odvolání zpět, je z hlediska jeho poplatkové povinnosti nevýznamná, neboť pokud by byl soudní poplatek za odvolání uhrazen, došlo by v takovém případě k vrácení toliko 1.000 Kč (§ 10 odst. odst. 3 citovaného zákona). odvolatele zabývat a teprve poté pokud po provedení všech potřebných úkonů ve smyslu ust. § 9 odst. 1, odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, bude důvod k odvolací činnosti odvolacího soudu, bude možno spis opětovně předložit s novou předkládací zprávou.

Jen pro úplnost odvolací soud upozorňuje, že o poplatkové povinnosti navrhovatele nebylo v souvislosti s rozhodnutím soudu prvního stupně o insolvenčním návrhu rovněž rozhodnuto (§ 4 odst. 1 písm. e/, shora citovaného zákona, položka 4, bod. 1. písm c/ Sazebníku poplatků).

V Olomouci dne 28. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu