KSOS 39 INS 27079/2013-B39
Číslo jednací: KSOS 39 INS 27079/2013-B39

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Lucií Stokláskovou v insolvenční věci dlužníka: Hoštická zelenina s.r.o., sídlem Opava-Malé Hoštice, U Statku 449/6, PSČ: 747 05 o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e Radmile Škrobánkové-Zahrada Kateřinky, se sídlem Opava -Malé Hoštice, Slezská 266/4, PSČ: 747 05, IČ: 02905221 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 12.02.2014, na č.l. B10 insolvenčního spisu: -pod polož. č. 2.a, poř. č. 2.a1: nákladní automobil IVECO, reg. zn. 7T8 5683 -pod polož. č. 2.b, poř. č. 2b.1-2.b8: -palety euro-127 ks, -ohradové palety-350 ks, -palety Tomfruit-2 ks, -palety Bimaro-13 ks, -boxpalety-15 ks, -palety Agroprogres-19 ks, -Big Box-24 ks, -víka Big Box-19 ks, pokračování

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 29.06.2015 požádala jednatelka dlužníka paní Radmila Škrobánková, prostřednictvím insolvenčního správce, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro movité i nemovité věci specifikované ve výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ, přičemž přihlédl zejména k vyjádření věřitelského výboru a insolvenčního správce a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 29.07.2015

Za správnost vyhotovení: Lucie Stoklásková, v.r. Ivana Musialová vyšší soudní úřednice

IVO2d