KSOS 39 INS 24290/2016-A5
Číslo jednací: KSOS 39 INS 24290/2016-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: Zuzana anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 1981/30, 792 01 Bruntál, o návrhu navrhovatele Oberbank AG, A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, Rakousko zapsaná ve Firmenbuch u Landesgericht Linz, pod č. FN 79063w, jednající organizační složkou Oberbank AG Česká republika, IČ:26080222, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice, právně zastoupeného, JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem se sídlem advokátní kanceláře Na Sadech 4/3, České Budějovice, na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

I. Návrh na předběžné opatření, kterým se dlužníkovi zakazuje jakýmkoliv způsobem disponovat s nemovitostmi zapsanými v katastru nemovitostí u KÚ pro Olomoucký kraj, KP Hranice, pro obec a k.ú. Hranice na LV č. 9060 a to:

-bytová jednotka č. 203/1 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/2 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/3 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/4 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/5 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/6 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/7v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/8 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/9 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku, -bytová jednotka č. 203/10 v budově čp. 203, v obci Hranice, stojící na parc.č. St. 399/1, vč. podílu na společných částech domu a pozemku,

a to zejména se zakazuje, aby tyto nemovitosti převedl, prodal, daroval, případně i jinak zcizil nebo zatížil věcnými břemeny či zástavními právy nebo činil jakékoliv právní úkony, které by mohly snižovat hodnotu těchto nemovitostí, se zamítá. isir.justi ce.cz

II. Návrh na předběžné opatření, kterým se dlužníkovi zakazuje jakýmkoliv způsobem disponovat s nemovitostmi zapsanými v katastru nemovitostí u KÚ pro Zlínský kraj, KP Valašské Klobouky, pro obec Brumov-Bylnice a k.ú. Brumov na LV č. 23 a to: -pozemek parc. č. 193/1, jehož součástí je stavba č.p. 1181-rod. dům, -pozemek parc. č. 193/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, -pozemek parc. č. 193/3, -pozemek parc. č. 194, a to zejména se zakazuje, aby tyto nemovitosti převedl, prodal, daroval, případně i jinak zcizil nebo zatížil věcnými břemeny či zástavními právy nebo činil jakékoliv právní úkony, které by mohly snižovat hodnotu těchto nemovitostí, se zamítá.

III. Návrh, aby soud ustanovil předběžným správcem společnost saluka v.o.s., IČ: 259 95 243, se sídlem Masarykovo nám. 1484,530 02 Pardubice, se zamítá.

IV. Soud ukládá navrhovateli, aby zaplatil České republice na účet Krajského soudu v Ostravě, č.ú. 3703-4123761/0710,KS 1148, VS 4802429016 soudní poplatek za návrh na předběžné opatření, který dle položky 5 Sazebníku soudních poplatků činí 1000,-Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem navrhovatele doručeným soudu dne 24.10.2016 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel tvrdil a doložil příslušnými úvěrovými smlouvami, že má za dlužníkem splatné pohledávky z titulu úvěrové smlouvy č. 42/13/300 ve výši 5.871.163,14 Kč, úvěrové smlouvy č. 78/13/300 ve výši 1.206.128,38 Kč, úvěrové smlouvy č. 106/13/300 ve výši 7.180.278,54 Kč, které z důvodů porušení povinnosti dlužníka zesplatnil ke dni 28.6.2016. Tvrzenou mnohost věřitelů dlužníka s pohledávkami po lhůtě splatnosti delší 30 dnů navrhovatel osvědčil doložením Exekučního příkazu Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Prostějov č.j. 1783290/16/3106-00540-807111 pro pohledávku ve výši 87.113,-Kč splatnou 31.5.2016 včetně příslušenství ke dni 30.9.2016 v celkové výši 96.638,-Kč a Exekučním příkazem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Regionální pobočka Ostrava, č.j. VZP-16-01678760-Z881 ze dne 25.5.2016 pro daňovou pohledávku v celkové výši 69.686,-Kč. Navrhovatel má za to, že dlužník je v úpadku z důvodu platební neschopnosti dle ust. § 3 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

Podáním doručeným soudu dne 26.10.2016 podal navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud omezí dispozici dlužníka s nakládáním zajištěných věcí a způsobem specifikovaným ve výrocích I. a II. rozhodnutí a zároveň navrhl, aby soud ustanovil předběžným insolvenčním správcem navrženou společnost saluka v.o.s. Navrhovatel má za to, že je nutné v době do vydání rozhodnutí o úpadku zabránit změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů dle ustanovení § 113 IZ z důvodů obav z dalších kroků dlužníka a to převedení nemovitostí na LV č. 9060 a LV č. 23 na další subjekty, čímž by navrhovateli mohla vzniknout škoda. Tyto obavy vyplývají z jednání dlužníka, který bez souhlasu věřitele-navrhovatele nemovitosti na LV 5934 prodal třetí osobě a tyto nemovitosti jsou postiženy Exekučním příkazem k prodeji nemovitostí č.j. 97 EX 4481/2015-57 ze dne 7.10.2016 vydaným proti nabyvateli těchto nemovitostí.

Dlužník se k insolvenčnímu návrhu a návrhu na předběžné opatření ke dni vydání tohoto rozhodnutí nevyjádřil.

Jedním ze zásadních účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vydáním vyhlášky o jeho zahájení dle § 101 IZ jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 109 odst.4 IZ) je omezení dlužníka při nakládání s jeho majetkem. Ustanovení § 111 odst. 1 IZ vymezuje povinnost dlužníka zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Mimo vyjímek, zakotvených v druhém odstavci citovaného ustanovení, jsou dle třetího odstavce právní úkony, které by dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

Podle ust. § 112 odst. 1 IZ ustanoví soud předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

V daném případě shledal soud omezení dlužníka při nakládání s majetkovou podstatou vyplývající z ustanovení § 111 IZ dostatečným. Po zahájení insolvenčního řízení nebyly tvrzeny skutečnosti, že by dlužník zákonná omezení nerespektoval. Před zahájením insolvenčního návrhu o postupu dlužníka směřující k úhradě svých úvěrových závazků prostřednictvím prodeje nemovitostí navrhovatel informován byl, viz. emailová korespondence a v případě uváděné exekuce bude navrhovatel jako zajištěný věřitel uspokojen postupem dle § 337 c o.s.ř. Soud důvody pro postup dle ust. § 113 IZ neshledal a i v případě, že by dlužník svými úkony zkrátil možnost uspokojení svých věřitelů nebo zvýhodnil některého na úkor jiných, lze těmto úkonům odporovat postupem dle § 235 odst. 2 IZ. Soud proto návrh na předběžné opatření dle § 113 IZ zamítl a zároveň zamítl i návrh na ustanovení předběžného správce, pro jehož ustanovení (postupem dle § 25,§ 27 odst. 3 IZ) neshledal důvody uvedené v ust. § 112 odst. 2 IZ.

Poplatková povinnost byla navrhovateli uložena v souladu s ust. § 4 odst. l písm. h) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná navrhovateli běžet ode dne , kdy mu bylo rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst.2 a § 75 IZ).

V Ostravě dne 2.11.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Bc. Jana Fussová samosoudkyně