KSOS 39 INS 24251/2014-A8
Číslo jednací: KSOS 39 INS 24251/2014-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Nikol anonymizovano , anonymizovano , Pekařská 428/53, 746 01, Opava-Předměstí, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.10.2014 č.j. KSOS 39 INS 24251/2014-A6 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 5.9.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením. V návrhu uvedl, že má nezajištěné závazky ve výši 164.340,-Kč. Jeho měsíční příjem činí sociální dávky ve výši 15.000,-Kč a má uzavřenou darovací smlouvu na dar 2.500,-Kč měsíčně. Dlužník má 1 vyživovanou osobu. Na výzvu soudu dlužník nedoložil potvrzení o svých příjmech ani darovací smlouvu. Soud vyzval k v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, (dále jen IZ ) dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že lze důvodně očekávat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek a věřitelé s nižším plněním nevyslovili souhlas.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny usnesení o povinnosti uhradit zálohu s odůvodněním, že nesouhlasí s uložením povinnosti zaplatit zálohu ve výši 50.000,-Kč a k odvolání připojil Darovací smlouvu ze dne 9.11.2014 na částku 2.500,-Kč měsíčně.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení v podobě nedostatečných příjmů dlužníka a je zde důvodný předpoklad, že při povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uhradí minimální zákonnou požadovanou hranici 30% svých závazků. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to, že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné. přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.11.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Ivana Musialová asistentka soudce