KSOS 39 INS 23265/2016-B15
Spisová značka: KSOS 39 INS 23265/2016-B15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: FAU s.r.o., Pekařská 1639/79A, 747 05 Opava, IČ 49610431, o návrhu navrhovatele Specializovaného finančního úřadu, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, a to tak, že Specializovanému finančnímu úřadu, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 se umožňuje provést již nařízenou exekuci, nařízenou exekučními příkazy na prodej movitých věcí č.j. 259113/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, č.j. 259114/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, č.j. 259115/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, č.j. 259116/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, č.j. 259117/16/4000-50715- 109550 ze dne 23.9.2016 a č.j. 259118/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016,

nařízenou exekučními příkazy na přikázání jiné peněžité pohledávky, č.j.: 262622/16/4000-50715-109550 ze dne 27.9.2016, 262702/16/4000-50715-109550 ze dne 29.9.2016, 263324/16/4000-50715-109550 ze dne 30.9.2016, 266337/16/4000-50715-109550 ze dne 30.9.2016, 266511/16/4000-50715-109550 ze dne 30.9.2016, 267837/16/4000-50715-204971 ze dne 03.10.2016, 267929/16/4000-50715-204971 ze dne 03.10.2016, 267957/16/4000-50715- 204971 ze dne 03.10.2016, 267970/16/4000-50715-204971 ze dne 03.10.2016, 267991/16/4000-50715-204971 ze dne 03.10.2016, 267998/16/4000-50715- 204971 ze dne 04.10.2016, 268005/16/4000-50715-204971 ze dne 03.10.2016, 268034/16/4000-50715-204971 ze dne 03.10.2016, 268233/16/4000-50715- 204971 ze dne 04.10.2016, 268344/16/4000-50715-107540 ze dne 04.10.2016, 269008/16/4000-50715-107540 ze dne 04.10.2016, 269601/16/4000-50715- 107540 ze dne 04.10.2016, 269743/16/4000-50715-107540 ze dne 04.10.2016, 272173/16/4000-50715-050553 ze dne 06.10.2016, 272278/16/4000-50715- 050553 ze dne 12.10.2016, 273908/16/4000-50715-050553 ze dne 11.10.2016, 274672/16/4000-50715-050553 ze dne 11.10.2016,

nařízenou exekučními příkazy pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb č.j.259125/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259126/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259127/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259128/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259129/16/4000-isir.justi ce.cz

50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259130/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259131/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259132/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259133/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259134/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259138/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259139/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259140/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259141/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259142/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259143/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259144/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259145/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259146/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259147/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259148/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259149/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259150/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259151/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259154/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259156/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259157/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259158/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259159/16/4000- 50715-109550 ze dne 23.9.2016, 259160/16/4000-50715-109550 ze dne 23.9.2016 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 39 INS 23265/2016 k dispozici v tomto řízení.

II. Insolvenční soud ustanovuje předběžného insolvenčního správce KONREO, v.o.s., se sídlem Dobrovského 1310/64, 612 00 Brno.

III. Předběžnému insolvenčnímu správci se ukládá provedení opatření ke zjištění a zajištění dlužníkova majetku, přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 11.10.2016 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení.

Podáním doručeným soudu dne 14.10.2016 podal navrhovatel (dále jen správce daně ) návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud ustanoví předběžného správce a návrh na vydání předběžného opatření, kterým bude omezen účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení dle § 109 odst.1 písm.c) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

Správce daně zahájil dle ust. § 178 a násl. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád daňovou exekuci na majetek dlužníka poté, kdy dle ust. § 167 daňového řádu ve spojení s ust. § 103 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty vydal šest zajišťovacích příkazů k zajištění úhrady daně z přidané hodnoty za zdaňovací období 5-10/2013, která dosud nebyla stanovena, čímž dlužníku uložil povinnost složení jistoty na depozitní účet správce daně v celkové výši

217.986.786,-Kč (zajišťovací příkazy č.j. 259014/16/4000-50715-109550 na složení jistoty za květen ve výši 16.109.940,-Kč, č.j. 259023/16/4000-50715-109550 za červen ve výši 22.866.978,-Kč, č.j. 259027/16/4000-50715-109550 za červenec ve výši 51.329.370,-Kč, č.j.259031/16/4000-50715-109550 za srpen ve výši 54.456.500,-Kč, č.j.259038/16/4000-50715-109550 za září 2013 ve výši 46.656.241,-Kč, č.j. 259042/16/4000-50715-109550 za říjen ve výši 26.567.757,-Kč), které byly účinné a vykonatelné dle § 103 zákona o dani z přidané hodnoty okamžikem vydání a dle kterých dlužník svou povinnost nesplnil. Správce daně nařídil daňovou exekuci vydáním exekučních příkazů, jež tvoří přílohu tohoto návrhu.

Správce daně, který je informován o stavu majetku dlužníka, návrhem na prolomení účinků zahájeného insolvenčního řízení a pokračování daňové exekuce deklaruje zabránění snížení hodnoty majetkové podstaty tím, že a) prodejem věcí-u pohonných hmot, které jsou skladovány v prostorách společnosti ČEPRO a.s. bude eliminována výše skladových nákladů, kdy za měsíc září 2016 bylo fakturováno k úhradě za uskladnění cca 327 tis. Kč, za říjen 2016 dle předběžných odhadů bude činit částka cca 155 tis. Kč a za každý další měsíc cca 90 tis. Kč, u motorových vozidel bezplatně uskladněných ve skladech Správy státních hmotných rezerv jejich neprovozováním a časovou prodlevou dochází ze snížení jejich hodnoty, b) exekucí přikázáním pohledávek z účtů u poskytovatele platebních služeb a přikázáním jiných peněžitých pohledávek nebude zkrácena majetková podstata, protože nedojde k časové prodlevě v plnění poddlužníků, kteří budou hradit své dluhy na účet správce daně, přičemž výtěžek finalizace všech předmětných exekucí bude předán na účet majetkové podstaty.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm.a) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu ustanovit předběžného správce. Podle písm.b) citovaného ustanovení může omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst.1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Tyto účinky insolvenčního zákona se vztahují na exekuci soudní, daňovou i správní a exekutor se po zahájení insolvenčního řízení musí zdržet úkonů, jimiž se exekuce bezprostředně realizuje. V daném případě při kolizi daňové exekuce a insolvenčního řízení soud důvody hodné zvláštního zřetele shledal v zohlednění ekonomického aspektu prováděné daňové exekuce s respektem k zásadám insolvenčního řízení zakotvenými v ustanovení § 5 IZ, kdy povolil dokončení exekuce s omezením nastaveným tak, že výtěžek dosažený zpeněžením bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení. Zároveň soud do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu ustanovil předběžného insolvenčního správce s povinnostmi uloženými ve výroku III. rozhodnutí. Zásadním účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je omezení dlužníka při nakládání s majetkovou podstatou zakotveným v ust. § 111odst. 1 až 3 IZ a to nejen majetku, ale také majetku, který by do podstaty mohl být zahrnut např. na základě neplatných či neúčinných právních úkonů, změny ve skladbě majetku nebo změny jeho určení. Vyjímku z ustanovení pak představují splatné pohledávky za majetkovou podstatou,

úkony dlužníka související s provozem podniku, pokud se nevymykají běžné hospodářské činnosti, úkony směřující k odvrácení škody.

S ohledem na shora uvedené soud vyhověl návrhu na předběžné opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná navrhovateli a dlužníkovi běžet ode dne, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst.2 a § 75 IZ).

Předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí p insolvenčních návrzích dle ust. § 136 nebo 142 IZ).

V Ostravě dne 21.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Bc. Jana Fussová samosoudkyně