KSOS 39 INS 21983/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e ma i l : p o d a t e l n a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Ostravě ke sp. zn. KSOS 39 INS 21983/2011

V Brně dne 15. listopadu 2012 29 NSČR 76/2012 Věc: dovolání-vrácení spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o dovolání přihláškový spis Vašeho soudu sp. zn. , P11. Z předkládací zprávy je patrno, že insolvenční soud nedocenil význam nesplnění poplatkové povinnosti dovolatelem (uvádí se v ní, že soudní poplatek nebyl přes výzvu zaplacen). V dané věci odvolací soud potvrdil usnesení, jímž insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 11 Tesco Stores ČR a. s. a určil, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí. Poté, co věřitel č. 11 podal dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jej insolvenční soud vyzval usnesením ze dne 4. října 2012, č. j. -P11-13, doručeným zástupci dovolatele zvlášť dne 10. října 2012, aby do 3 dnů zaplatil soudní poplatek z dovolání ve výši 10.000,-Kč (což se podle obsahu spisu nestalo). Skutečnost, že soudní poplatek z dovolání není přes řádnou výzvu uhrazen, má za následek zastavení dovolacího řízení (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Přitom o zastavení dovolacího řízení pro neuhrazení soudního poplatku z dovolání rozhoduje soud, který o věci rozhodl v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona o soudních poplatcích). Insolvenční soud tedy neměl důvod předkládat věc Nejvyššímu soudu; má-li sám za to, že soudní poplatek nebyl zaplacen, je na něm, aby z toho vyvodil odpovídající zákonné důsledky. V této souvislosti se pozornosti insolvenčního soudu doporučuje též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. října 2011, sen. zn. 29 NSČR 53/2011, uveřejněné pod číslem 17/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, z nějž se podává nesprávnost výzvy k úhradě soudního poplatku z dovolání (ten činí pouze 2.000,-Kč). Současně sděluji, že tento přípis již byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Příloha: dle přípisu JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová