KSOS 39 INS 21755/2013-A10
Číslo jednací: KSOS 39 INS 21755/2013-A10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Jiří Škoda, rč: 810805/4944, IČ 73134660, 17.listopadu 918/9, 736 01, Havířov-Město, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.9.2013 č.j. KSOS 39 INS 21755/2013-A8 se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na prohlášení konkursu doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 6.8.2013 se dlužník domáhal zjištění úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek.

Podaný návrh obsahoval vady spočívající v nedostatku příloh insolvenčního návrhu. Soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 15.8.2013, č.j.-A4, doručeným dlužníkovi dne 20.8.2013, k doplnění insolvenčního návrhu, a to o seznam závazků. K doplnění návrhu soud určil dlužníkovi lhůtu 7 dnů a zároveň jej poučil o následcích nedoplnění insolvenčního návrhu. Dlužník na výzvu soudu doložil seznam závazků, který však neobsahoval náležitosti dle § 104 odst. 1 IZ, o kterých jej soud ve výzvě poučil.

Usnesením ze dne 26.9.2013 č.j.-A8 insolvenční soud návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny rozhodnutí a doplnil seznam závazků s povinnými náležitostmi.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh včetně doloženého seznamu závazků a dospěl k závěru, že dlužník svůj návrh doplnil řádně, důvod pro jeho odmítnutí tedy odpadl.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy dlužník svůj návrh řádně doplnil postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 28.11.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Ivana Musialová asistentka soudce