KSOS 39 INS 21154/2015-B8
Číslo jednací: KSOS 39 INS 21154/2015-B8

Usnese ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: FOR PAP s.r.o., IČO 26868229, Rovniny 505/80, 748 01, Hlučín, o návrhu na povolení výjimky ke zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e insolvenčnímu správci výjimku ze zákazu zpeněžování majetkové podstaty před první schůzí věřitelů a to pohledávky dlužníka za společností DK CONSULT s.r.o. se sídlem Klavarská 5,949 01, Nitra, Slovenská republika, IČ 44759827, z titulu komisionářské smlouvy, jejichž splatnost nastala do 28.2. 2012.

Od ůvo d ně n í: Podáním doručeným soudu dne 9.12.2015 požádal insolvenční správce o udělení výjimky ke zpeněžení ve výroku specifikovaných pohledávek dlužníka před konáním schůze věřitelů, která je nařízena na 3.2.2016. Svoji žádost odůvodnil tím, že se jedná o věci bezprostředně ohrožené zkázou dle § 283 odst. 2 IZ, když tyto pohledávky se v současné době průběžně promlčují.

Podle ustanovení § 283 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce omezen. Dle odstavce 2 citovaného ustanovení ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 283 odstavec 2 IZ a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.1.2016 Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Bc. Jana Fussová samosoudkyně