KSOS 39 INS 20647/2014-A11
Číslo jednací: KSOS 39 INS 20647/2014-A11

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Miroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ 67308716, Rossenbergových 533/8, 736 01, Havířov-Město, o insolvenčním návrhu dlužníka takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.9.2014 č.j. KSOS 39 INS 20647/2014-A6 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 28.7.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením, s tím, že navrhl jako způsob plnění oddlužení plnění splátkovým kalendářem. Dlužník aktivně podnikal, v seznamu závazků pak označil 3 věřitele se závazky ve výši 139.087,-Kč pocházející z jeho podnikatelské činnosti. Na výzvu soudu dlužník doložil podání věřitele Finančního úřadu ze dne 25.8.2014, který souhlasí, aby jeho daňová pohledávka byla řešena oddlužením. Stanovisko dalších věřitelů však soudu doručeno nebylo.

Soud vyzval k v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, (dále jen IZ ) dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že dlužník nedoložil souhlasy všech věřitelů s podnikatelskými závazky.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny usnesení o povinnosti uhradit zálohu s odůvodněním, že nesouhlasí s uložením povinnosti zaplatit zálohu ve výši 50.000,-Kč a k odvolání připojil souhlas Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Okresní správy sociálního zabezpečení.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení, když dlužník doložil souhlasy všech věřitelů s pohledávkami z podnikání. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to, že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné. přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.11.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Ivana Musialová asistentka soudce