KSOS 39 INS 18242/2013-A6
Číslo jednací: KSOS 39 INS 18242/2013-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , 788 05 Libina 729, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.7.2013, č.j. KSOS 39 INS 18242/2013-A3 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 27.6.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení, dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a povoleno řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře. Ve svém návrhu dlužník uvedl, že je v úpadku, neboť má 10 závazků ve výši 687.445,-Kč, které nehradí déle než rok. Dlužník pobírá důchod ve výši 10.587,-Kč.

Soud vyzval k v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způso anonymizovano jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, (dále jen IZ ) dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že lze důvodně očekávat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek a věřitelé s nižším plněním nevyslovili souhlas.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny usnesení o povinnosti uhradit zálohu s odůvodněním, že nesouhlasí s uložením povinnosti zaplatit zálohu ve výši 50.000,-Kč a k odvolání připojil Darovací smlouvu ze dne 24.7.2013 na částku 2.500,-Kč měsíčně.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení v podobě nedostatečných příjmů dlužníka a je zde důvodný předpoklad, že při povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uhradí minimální zákonnou požadovanou hranici 30% svých závazků. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to, že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 30.7.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Petra Pilchová asistentka soudce