KSOS 39 INS 17960/2013-A9
Číslo jednací: KSOS 39 INS 17960/2013-A9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Jana anonymizovano , anonymizovano , Na Výsluní 1102/4, 789 01, Zábřeh, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.1.2014 č.j. KSOS 39 INS 17960/2013-A6 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 26.6.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením, s tím, že navrhl jako způsob plnění oddlužení plnění splátkovým kalendářem. Manžel podal insolvenční návrh vedený pod sp. zn. KSOS 39 INS17972/2013.

Ze seznamu závazků přiloženého k insolvenčnímu návrhu má soud za prokázáno, že dlužník má závazky ve výši 177.445,-Kč. Manžel má závazky ve výši 407.494,-Kč, z toho závazek u CETELEMU vymáhaný exekučně ve výši 58.635,-Kč, mají společný. Dohromady mají tedy manželé závazky ve výši 526.304,-Kč.

Dlužník nemá žádný příjem. V návrhu uvedl, že má uzavřenou darovací smlouvu na dar 3.000,-Kč, ale darovací smlouvu nedoložil ani na výzvu soudu. Manžel má příjem ze zaměstnání ve výši 12.688,-Kč. Podáním ze dne 22.10.2013 manželé požádali o společné oddlužení.

Usnesením ze dne 20.11.2013 č.j. KSOS 39 INS 17972/2013-A7 vyzval soud manžela k navýšení příjmu. Manžel na výzvu soud nijak nereagoval.

Soud vyzval usnesením ze dne 20.1.2014 k v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) v platném znění, ( dále jen IZ ) dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že lze důvodně očekávat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek a věřitelé s nižším plněním nevyslovili souhlas.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny usnesení o povinnosti uhradit zálohu s odůvodněním, že má zajištěny další příjmy v podobě daru, které mu spolu s jeho příjmy ze zaměstnání umožní uhradit minimálně 30% jejích nezajištěných závazků obou manželů. K odvolání připojil Darovací smlouvu ze dne 4.2.2014 na částku 700,-Kč měsíčně.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení včetně doložené Darovací smlouvy ze dne 4.2.2014 a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení v podobě nedostatečných příjmů dlužníka a je zde důvodný předpoklad, že při povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uhradí minimální zákonnou požadovanou hranici 30% svých závazků. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to, že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné, postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 13.2.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Jana Jarošová Asistentka soudce