KSOS 39 INS 17678/2013-A10
Číslo jednací: KSOS 39 INS 17678/2013-A10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Jaroslav Domes, rč.: 520520/202, P. Cingra 270, 735 81, Bohumín-Starý Bohumín, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.8.2013 č.j. KSOS 39 INS 17678/2013-A7 se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 24.6.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením. V návrhu uvedl, že má 9 věřitelů se závazky ve výši 945.904,-Kč, které není schopen splácet déle než 30 dnů. Dlužník má příjem v podobě důchodu ve výši 9.679,-Kč a uzavřenou darovací smlouvu na dar 5.000,-Kč a má vyživovací povinnost k manželce. Manželka dlužníka rovněž podala insolvenční návrh vedený u zdejšího soudu pod sp. zn. KSOS 39 INS 17673/2013. Manželé žádali o pojení obou řízeni. Manželka dlužníka je vedena na Úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání a nemá žádný příjem.

Usnesením ze dne 10.7.2013 č.j.-A5 vyzval soud dárce k doložení svých příjmů a údajů o svých případných závazcích. Usnesení bylo dárci doručeno, 16.7.2013.

Soud vyzval usnesením ze dne 20.8.2013 v souladu s ustanovením § 108 z. č. 186/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, (dále jen IZ ) dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení s odůvodněním, že lze důvodně očekávat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek a věřitelé s nižším plněním nevyslovili souhlas. A to z důvodu, že podání dárce prokazující výši jeho výdělku a závazků nebylo soudu doručeno.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny usnesení o povinnosti uhradit zálohu s odůvodněním, že nesouhlasí s uložením povinnosti zaplatit zálohu ve výši 50.000,-Kč. Dárce zaslal soudu požadované údaje již 18.7.2013. K odvolání připojil kopii dodacího lístku a dodejku.

Soud zjistil, že podání dárce bylo doručeno soudu dne 18.7.2013. Na uvedeném podání však chyběl údaj o insolvenčním řízení dlužníka nebo spisová značka. Administrativní chybou tak bylo podání zařazeno do spisu 14 INS 19497/2012. Soud opětovně posoudil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, včetně doložených příjmů dárce a dospěl k závěru, že již není dána překážka pro povolení oddlužení v podobě nedostatečných příjmů dlužníka a je zde důvodný předpoklad, že při povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník uhradí minimální zákonnou požadovanou hranici 30% svých závazků. Aniž by soud předjímal přijetí způsobu oddlužení, které je v kompetenci schůze věřitelů, má za to, že v případě povolení oddlužení není složení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezbytné.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy soud již nepovažuje složení zálohy za nezbytné postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že zaplacení zálohy se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 30.08.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová,v.r. Monika Chalupová asistentka soudce