KSOS 39 INS 17483/2012-B44
Číslo jednací: KSOS 39 INS 17483/2012-B44

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: Vítězslav Hataš, rč: 480509/414, Hranická 245, 753 61, Drahotuše, o návrhu dlužníka na osvobození od placení pohledávek,

t a k t o:

Návrh dlužníka na osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly osvobozeny a dále od placení pohledávek věřitelů, kteří pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 19.7.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a zároveň povoleno řešení úpadku oddlužením, s tím, že navrhl jako způsob plnění oddlužení plnění splátkovým kalendářem.

Usnesením ze dne 23.11.2012, č.j.-B3 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty, neboť o tomto způsobu oddlužení bylo v souladu s ust. § 402 odst. 3 IZ rozhodnuto na schůzi věřitelů. Do majetkové podstaty byl sepsán spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 ve společném jmění manželů k bytové jednotce o velikosti 3+1, č.p. 242 v 1. NP domu č.p. 241,242 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 774/213 ke společným částem domu a dále spoluvlastnický podíl 774/7213 k parcele č. 713 a 714, vše zapsáno na LV 1954, k.ú. Hlubočky, obec Hlubočky, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Dále byl do majetkové podstaty zapsán spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 ve společném jmění manželů ke garáži-č.e. 2303 na parcele č. 118, zapsáno na LV 530, k.ú. Hlubočky, obec Hlubočky, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Podáním ze dne 23.1.2015 zaslal insolvenční správce soudu konečnou zprávu s vyúčtováním odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, dle které celkový výnos zpeněžení majetkové podstaty činil 369.718,-Kč, zajištěným věřitelům bylo vyplaceno 337.537,50 Kč a pro přihlášené nezajištěné věřitele zbývá 0,-Kč.

Podáním ze dne 20.7.2015 navrhl dlužník osvobození od placení pohledávek dle ust. § 415 IZ s odůvodněním, že ačkoli z výnosu zpeněžení majetkové podstaty byli uspokojeni pouze částečně zajištění věřitelé a pro nezajištěné věřitele nezbyly žádné finanční prostředky, dlužník po celou dobu insolvenčního řízení spolupracoval s insolvenčním správcem, když cenu prodeje nemovitých věcí sepsaných do majetkové podstaty nemohl svým jednáním nijak ovlivnit. Do isir.justi ce.cz prodejní ceny se promítla aktuální situace na trhu s nemovitými věcmi. Dlužník dále doplnil, že ve svém insolvenčním návrhu navrhl oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na slyšení konaném dne 15.9.2015 správce uvedl, že v průběhu insolvenčního řízení dlužník spolupracoval se správcem a rovněž mu nevznikl žádný nový závazek. Zároveň došlo ke zpeněžení veškerého majetku zapsaného do majetkové podstaty dlužníka.

Usnesením 29.9.2015, č.j.-B23 vzal soud na vědomí splnění oddlužení dlužníka a současně zprostil insolvenčního správce funkce. Ve výroku IV. a V. osvobodil soud dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu v němž dosud nebyly uspokojeny. Dané osvobození se vztahuje i na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit a na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Proti výroku IV. a V. podal odvolání věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o. a věřitel Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 241,242 ulice Boční, Wolkerova v Hlubočkách. Usnesením ze dne 30.6.2016 Vrchní soud v Olomouci zrušil co do výroku IV. a V. usnesení soudu prvního stupně a zavázal soud, aby se zabýval výší příjmu dlužníka, která by mohla být v průběhu insolvenčního řízení sražena, pokud by řešením úpadku dlužníka byl konkurs. Odvolací soud vyslovil názor, že je v tomto případě nutno zohlednit též příjem dlužníka (starobní důchod), který by při řešení úpadku konkursem náležel do majetkové podstaty, a to nejen do doby, než nastaly účinky schválení oddlužení, ale i poté.

Soud dne 12.1.2017 vyzval dlužníka, aby doložil své příjmy za období od zahájení insolvenčního řízení, tj. od 19.7.2012. Z podání dlužníka má soud za osvědčeno, že měsíční příjem dlužníka v roce 2012 činil 12.681,-Kč, v roce 2013 činil 12.835,-Kč, v roce 2014 činil 12.888,-Kč a v roce 2015 činil 13.117,-Kč. Soud dále postupoval tak, že od měsíčního příjmu dlužníka odečetl nezabavitelnou částku skládající se z životního minima ve výši 3.410,-Kč dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a dále vypočetl normativní náklady na bydlení v souladu s nařízením vlády 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách a nařízením vlády 408/2011 Sb., 482/2012 Sb., 440/2013 Sb., 327/2014 Sb., tj., za rok 2012 částka 5.352,-Kč, za tok 2013 částka 5.687,-Kč, za rok 2014 částka 5.873,-Kč a za rok 2015 částka 5.767,-Kč. Soud vypočetl nezabavitelnou částku dlužníka, tj. za rok 2012 částka 3.586,-Kč, za rok 2014 částka 3.502,-Kč, za rok 2014 částka 3.434,-Kč a za rok 2015 částka 3.646,-Kč a zjistil, že od schválení oddlužení do schválení konečné zprávy by do majetkové podstaty náležela částka 101.402,-Kč. Celková výše pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení dlužníka je 1.530.383,13 Kč. Pohledávka zajištěného věřitele ve výši 938.919,34 Kč byla uspokojena z předmětu zajištění ve výši 646.831,-Kč. Neuspokojené pohledávky dlužníka jsou ve výši 883.552,13 Kč, v případě, že by řešením dlužníkova úpadku byl konkurs, byly by pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny ve výši 11%.

Dle ustanovení § 413 z. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), v platném znění ( dále jen IZ ) splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné, právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Dle ustanovení § 414 IZ odst. 1 jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu v němž dosud nebyly uspokojeny. Dle § 415 IZ je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než

30 % jejich pohledávek, nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud po slyšení dlužníka a insolvenčního správce přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem.

Při postupu dle § 415 IZ musí být naplněny dvě podmínky. První podmínkou je návrh dlužníka a prokázání, že dlužník svým jednáním nezavinil, že nezajištění věřitele nedosáhli požadované hodnoty plnění. Druhou podmínkou je, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Insolvenční soud se na základě závazného názoru odvolacího soudu zabýval otázkou příjmů dlužníka náležejících do majetkové podstaty, v případě, že by řešení dlužníkova úpadku byl konkurs a dospěl k závěru, že v daném případě nedošlo k naplnění druhé podmínky ust. § 415 IZ umožňující přiznání osvobození dlužníka. Na základě výše uvedeného má soud za to, že v daném případě nelze přiznat osvobození od placení pohledávek věřitelů dle ust. § 415 IZ, neboť v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem by se věřitelům dostalo vyššího uspokojení jejich pohledávek.

Na základě výše uvedeného soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti výroku I. lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání může podat pouze dlužník.

V Ostravě dne 24.4.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Ivana Musialová samosoudkyně