KSOS 39 INS 17218/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 39 INS 17218/2014 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: Naše spis.zn.: 1 VSOL 893/2014-A-11 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava 1 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 24. září 2014

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení elektronický spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn., který byl odvolacímu soudu předložen (č.d.A-9) k rozhodnutí o odvolání dlužníka Karla Balcara proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.7.2014, č.j.-A-7.

Odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno asistentkou soudce, takže po podání odvolání mělo být postupováno podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednicích státního zastupitelství a znění souvisejících zákonů, ve kterém je stanoveno, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek, jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu dá zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle ustanovení § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o znění některých dalších zákonů, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Z předkládací zprávy (číslo dokumentu A-9) není zřejmé, zda se předseda senátu důvodností podaného odvolání zabýval. Bude proto třeba, aby o podaném odvolání rozhodl předseda senátu, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět, nebo aby věc opakovaně předložil k rozhodnutí odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou, v níž předseda senátu výslovně uvede, že má za to, že podanému odvolání nelze zcela vyhovět.

Bude-li spis opakovaně předložen odvolacímu soudu, nechť je současně zaslán i listinný spis.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu