KSOS 39 INS 16232/2012
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 39 INS 16232/2012 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: Naše spis.zn.: 1 VSOL 821/2012-A-9 Havlíčkovo nábř. 34 728 81 Ostrava Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 6.listopadu 2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší sp. zn. KSOS 39 INS 16232/2012, pod nímž probíhá insolvenční řízení dlužníka Marka anonymizovano , anonymizovano , Partyzánská 1087, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73091057, neboť před rozhodnutím odvolacího soudu je třeba odstranit zjevnou nesprávnost v odvoláním napadeném rozhodnutí.

Spis byl předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele Petra anonymizovano , anonymizovano , Mendlova 584/14, Odry proti usnesení ze dne 17.7.2012, kterým byl odmítnut insolvenční návrh věřitele a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů insolvenčního řízení.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že v dané věci bylo usnesením č.j.-A-2 ze dne 3.7.2012 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka, napadené usnesení ze dne 17.7.2012 má však uvedeno nesprávné číslo jednací, a to č.j. KSOS 39 INS 16021/2003-A-3, přičemž pod touto spisovou značkou probíhá u Krajského soudu v Ostravě insolvenční řízení jiného dlužníka, jak vyplývá z insolvenčního rejstříku.

Před rozhodnutím odvolacího soudu o odvolání navrhujícího věřitele proti rozhodnutí o odmítnutí jeho insolvenčního návrhu je proto nutno, aby soud prvního stupně nejprve opravil zřejmou nesprávnost v napadeném rozhodnutí spočívající v nesprávném uvedení čísla jednacího, a to postupem podle ustanovení § 164 a § 167 odst. 2 o.s.ř. (v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona). Teprve poté lze odvolacímu soudu opětovně předložit věc k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele proti napadenému rozhodnutí.

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu