KSOS 39 INS 15763/2015-A6
Číslo jednací: KSOS 39 INS 15763/2015-A6

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentkou soudce Mgr. Zdeňkou Zdražilovou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Nerudova 884, 735 81, Bohumín-Nový Bohumín, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.6.2015 č.j. KSOS 39 INS 15763/2015-A3 se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 16.6.2015 se dlužník domáhal zjištění úpadku a povolení řešení úpadku oddlužením. Podaný návrh obsahoval vady spočívající v nedostatku příloh insolvenčního návrhu a nevyplněném návrhu, kde dlužník v bodech 17 a 18 formuláře pouze odkázal na seznam závazků, který však k návrhu nepřiložil. Usnesením ze dne 25.6.2015 insolvenční soud návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž se domáhal změny rozhodnutí a doplnil seznam závazků a seznam majetku s povinnými náležitostmi.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh včetně doloženého seznamu závazků a majetku a dospěl k závěru, že dlužník svůj návrh doplnil řádně, důvod pro jeho odmítnutí tedy odpadl.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na výše uvedené, kdy dlužník svůj návrh řádně doplnil postupoval dle § 95 IZ a rozhodl, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 13.7.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Zdražilová, v.r. Bc. Jana Fussová Asistentka soudce