KSOS 39 INS 15462/2014-B16
Číslo jednací: KSOS 39 INS 15462/2014-B16

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka: Šárka anonymizovano , anonymizovano , trvale pobytem 1. května 248/14, 725 25 Polanka nad Odrou, adresa pro doručování: Javorová 719/6a, 742 21 Kopřivnice o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a o vyslovení souhlasu s prodejem majetku mimo dražbu

takto:

I. Soud povoluje panu Josefu Vaculčákovi, narozenému dne 10. 3. 1964, trvale bytem Mjr. Nováka 1299/19, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, zapsaného do soupisu majetkové podstaty dne 7. 2. 2018 pod položkou 1 Nemovitý majetek, konkrétně: družstevní podíl o velikosti 1/2 v Bytovém družstvu Hokejka, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Mgr. Nováka 19, IČO: 25824236, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. Dr 1233, včetně členských práv a povinností, a to zejména práva k nájmu bytu číslo 14 v 6. nadzemním podlaží, o velikosti 2 + 1 na adrese Ostrava- Hrabůvka, Mgr. Nováka 19. II. Soud vyslovuje souhlas s prodejem majetku, specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení, mimo dražbu přímým prodejem panu Josefu Vaculčákovi, narozenému dne 10. 3. 1964, trvale bytem Mjr. Nováka 1299/19, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za cenu 250 000 Kč s tím, že cena bude uhrazena předem nebo nejpozději ke dni podpisu dohody a dále, že se kupující zaváže k úhradě veškerých nákladů spojených s převodem. III. Insolvenční správce předloží neprodleně soudu k založení do insolvenčního spisu a ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku písemnosti, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným soudu dne 8. 2. 2018, požádal insolvenční správce soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání výše specifikovaného majetku z majetkové podstaty dlužníka a vyslovení souhlasu se zpeněžením podílu mimo dražbu, přímým prodejem panu Josefu Vaculčákovi, narozenému dne 10. 3. 1964, trvale bytem Mjr. Nováka 1299/19, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Svou žádost insolvenční správce odůvodnil tím, že uvedený majetek dlužnice nabyla v rámci dědického řízení a v bytě bydlí druhý dědic, tj. pan Josef Vaculčák, který je ochoten za zpeněžení podílu zaplatit částku 250 000 Kč, která odpovídá ceně, která je stanovena v usnesení o nabytí dědického práva. Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že

Shodu s prvopisem potvrzuje Anežka Mikulášková isir.justi ce.cz -2-39 INS 15462/2014-B16 k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 tohoto ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Dle ustanovení § 289 odst. 1, věta první IZ může insolvenční správce prodej mimo dražbu uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Vzhledem k tomu, že pan Josef Vaculčák projevil zájem o nabytí práv dlužnice k užívání bytu a je ochoten zaplatit částku, odpovídající ocenění v dědickém řízení, v bytové jednotce bydlí a prodejem mimo rodinu by došlo ke zhoršení sociálních a bytových podmínek jeho rodiny, dospěl insolvenční soud, který v tomto insolvenčním řízení vykonává funkci věřitelského orgánu, že zde jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ a současně v souladu s ust. § 289 odst. 1 IZ udělil správci souhlas se způsobem uzavření dohody, tak jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení:

Proti výroku I. může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (§ 295 odst. 3 IZ). Proti výroku II. a III. není odvolání přípustné.

Ostrava 20. února 2018

JUDr. Judita Tománková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Anežka Mikulášková