KSOS 39 INS 15345/2011-B52
Číslo jednací: KSOS 39 INS 15345/2011-B52

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudní tajemnicí Darinou Lidákovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jaroslav Camfrla, rč: 601026/1191, IČO 69605394, Svazarmovská 1695, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

takto:

Soud p o vo l u j e panu Stanislavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Svazarmovská 1695, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ: 756 61, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 7.12.2011, pod položkou 1/a Nemovitý majetek na č.l. B3 insolvenčního spisu, a to:

-1/50 podílu na pozemku p.č. 1122/23 o výměře 712 m ostatní plocha, -1/50 podílu na pozemku p.č. 1122/25 o výměře 207 m ostatní plocha.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 12.5.2016 požádal pan Stanislav Pekař, anonymizovano , jakožto tchán dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí na LV č. 4562 pro obec a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, když již na základě kupní smlouvy ze dne 25.3.2015 byla do vlastnictví manželů Pekařových převedena nemovitost zapsaná v soupise majetkové podstaty dlužníka pod položkou 1/a, a to garáž-řadová.

Podáním doručeným soudu dne 3.6.2016 navrhl insolvenční správce vyhovět žádosti pana Stanislava Pekaře o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ, když souhlas s udělením výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníka udělil i zajištěný věřitel ve svém podání ze dne 10.6.2016 na čl. B50, a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.6.2016

Za správnost vyhotovení: Darina Lidáková, v.r. Bc. Jana Fussová soudní tajemnice