KSOS 39 INS 15073/2011-B21
Číslo jednací: KSOS 39 INS 15073/2011-B21

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudní tajemnicí Darinou Lidákovou v insolvenční věci dlužníka: Roman Maschek, rč: 720829/5600, Klimkovická 55/28, 708 00, Ostrava- Poruba, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e paní Ludmile anonymizovano , anonymizovano , bytem Svojsíkova 1590/7, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovité věci zapsané v Doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 10.6.2016, pod označením Nemovité věci na č.l. B17 insolvenčního spisu, a to:

-spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na bytové jednotce č. 1590/21 zapsané na LV č. 15968, v budově č. p. 1590, byt. dům, který je zapsán na LV č. 4131, stojící na pozemku parc. č. 3576 a podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti id. 654/14516 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, okres Ostrava-město, Katastrální pracoviště Ostrava, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 1.9.2016 požádala matka dlužníka Romana Maschka, Ludmila anonymizovano , anonymizovano , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení.

Podáním doručeným soudu dne 7.9.2016 insolvenční správce vyslovil souhlasné stanovisko k žádosti paní Ludmily anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, s tím, že jmenovaná je většinovým spoluvlastníkem předmětné nemovité věci a také s ohledem na skutečnost, že spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti id. 1/6 na výše specifikovaných nemovitostech by byl samostatně obtížně zpeněžitelný. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ, když funkci věřitelského orgánu v tomto řízení vykonává soud, a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 9.9.2016

Za správnost vyhotovení: Darina Lidáková, v.r. Bc. Jana Fussová soudní tajemnice